Organizational Culture and Leadership - Edgar H. Schein - 2004

O organizační kultuře toho bylo napsáno za posledních třicet let opravdu dost a dost. Každý manažer má možnost se v této oblasti stát plně kompetentním. Je dostatečně známým a ověřeným faktem, že každý manažer by měl být, a to v nejvnitřnějším zájmu organizace, ve které pracuje, často dokonce i za odměnu, v oblasti budování a rozvoje organizační kultury velmi kompetentním a velmi činorodým. O lektorech managementu či organizačních poradcích všeho typu už vůbec nemluvě. Ze své dlouholeté manažerské praxe a poradenské praxe, publikovaných výzkumů, i podle jiných skutečností usuzuji, že v české kotlině to ještě není až tak úplně normální.

K pochopení toho, o co vlastně v organizační kultuře jde a jak to zařídit, aby to bylo, může, podle mě, velmi významně přispět tato kniha.

Autor této publikace, Edgar H. Schein je na slovo vzatým odborníkem. Vystudoval psychologii, doktorát si udělal v sociální psychologii, a nakonec se stal profesorem organizační psychologie a managementu. Publikoval celou řadu výzkumných prací. Jeden by řekl, poučen českými reáliemi v oblasti podobných věd, že jeho kniha bude rešerší toho, co bylo o předmětu napsáno. Vůbec ne. Edgar Schein doplnil svoji akademickou dráhu o bohatou konzultační praxi u firem velmi zvučných jmen. To vše se promítá do této knihy: velmi seriózní akademický fundament plus znalost souvisejících oblastí plus praktické reálné zkušenosti.

V první části této čtyři sta čtyřiceti stránkové publikace autor velmi přesně a při tom jednoduše, vysvětluje pojem organizační kultury a proč se jí vůbec zabývat. Pojmenovává také rozdíl mezi řízením (klasický management) a vedením (leadership): řízení probíhá v rámci organizační kultury, zatímco vedení je schopno z něho vystoupit a způsobovat tak změny. Vysvětluje také dynamický proces, který se odehrává mezi osobou lídra a organizační kulturou: lídr mění kulturu a kultura mění lídra. Lze ocenit, že nechápe organizační kulturu v absolutních termínech: není špatná, nebo dobrá organizační kultura, záleží na tom, vzhledem k čemu. Dále vysvětluje, že organizační kultura má určitě hierarchicky uspořádané slupky svých pozorovatelných projevů. Tento Scheinův model je velmi podobný modelu (neuro)logických úrovní Roberta Diltse, který už léta používám, a který však osobně považuji za lepší: je v něm více skutečností a používá se nejen na organizace a jejich kulturu, ale je také s úspěchem používán i na nejmenší, fyzicky dále nedělitelné, elementy organizace - na samotné lidi.

Ve druhá části se autor zabývá obsahovými kategoriemi organizační kultury. V organizační kultuře rozpoznává, že jsou v ní obsaženy tyto implicitní i explicitní předpoklady:

 • o adaptaci na externí výzvy,
 • o způsobu vnitřní integrace,
 • o hlubších pravdách a realitě,
 • o času a prostoru,
 • o lidské podstatě a vztazích člověka k vnějšku.

Edgar. H. Schein tvrdí, že pokud si těchto obsahových kategorií organizační kultury není manažer vědom a neumí s nimi zacházet, je zle. Pokud mohu posoudit, tak drtivá většina manažerů se soustřeďuje, když myslí na organizační kulturu, pouze na první dva body. Podle uvedeného tvrzení Edgara H. Scheina se pak dá těžko hovořit o promyšlené a celistvé práci s organizační kulturou.

Čtvrtou část své knihy věnoval autor osobě manažera, toho, kdy by organizační kulturu významně (spolu)utvářet a ovlivňovat. Je jasné, že každý manažer organizační kulturu ovlivňuje, ať už o tom ví, nebo ne. Edgar H. Schein detailně vysvětluje mechanismy působení. Heslovitě jsou to tyto:

 • Primární mechanismy
  • Čemu věnují manažeři pozornost, co pravidelně měří a kontrolují.
  • Jak manažeři reagují na kritické incidenty a organizační krize.
  • Jak manažeři alokují zdroje.
  • Promyšlené provádění role učitele a kouče.
  • Jak manažeři rozdělují odměny a statuty.
  • Jak manažeři rekrutují, vybírají, povyšují a propouštějí lidi.
 • Sekundární, podpůrné mechanismy
  • Organizační design a struktura.
  • Organizační systémy a procesy.
  • Organizační ceremonie a rituály.
  • Design fyzického prostoru organizace (pracovní prostředí, budovy, ...).
  • Historky o důležitých událostech a lidech.
  • Formální vyjádření organizační filozofie, jejího kréda a organizačních stanov.

V této čtvrté části také vysvětluje úlohu charisma lídra při ovlivňování kultury (není v zásadě potřeba), emocí (je potřeba), a mnoha dalších věcí. Dále se věnuje odlišným manažerským činnostem v různých životních fázích organizace. Dále podrobně rozebírá zákonitosti psychosociální dynamiky při významnější, transformační změně firemní kultury: postup krok po kroku a kritické body. Věnuji se také otázce, jak vůbec organizační kulturu poznat: například nedoporučuje individuální pohovory a dotazníky a vysvětluje proč. Na závěr této části se věnuje konceptu učící se kultury, kultury, kterou spatřuje jako rozhodující pro nastupující komplexní dynamiku prostředí. Oceňuji, že autor to vnímá jako leadership proces na všech úrovních, a ne jako posuzování a rozvoj kompetencí shora dolů. Aby to lídr mohl dělat, musí v něco věřit. Autor uvádí i podporující manažerská přesvědčení.

Toto třetí vydání knihy Organizational Culture and Leadership od Edgara Scheina je tou nejlepší knihou o organizační kultuře, kterou jsem za posledních dvacet let četl, nebo ji jenom prolistoval. Její čtení mi způsobovala čirou radost, až přímo extázi. Mohu ji směle a bez sebemenšího zaváhání doporučit všem, kteří mají co do činění s organizační kulturou:

 • manažerům, které starost o organizační kulturu osobně netrápí; buď starost o ní delegovali na jiné, nebo ji nechávají zcela plavat, V knize se dozví, proč by ani jedno z toho dělat rozhodně neměli. Pokud jim tedy záleží na výsledcích organizace.
 • manažerům, kteří již vedou: získají velmi cenné informace o struktuře, vazbách, dynamice kultury, které jim umožní jí lépe poznat, a velmi detailní návody k tomu, jak ji promyšleně ovlivňovat, nebo dokonce rázně změnit.
 • studentům: mohou získat velmi dobrou moderní představu o organizační kultuře, z bohatého materiálu si mohou vybrat předmět svého detailnějšího studia, či diplomové až disertační práce.
 • poradcům a lektorům v oblasti managementu: získají celou řadu poznatků a podnětů, a to jak do šířky, tak i hloubky organizační kultury. Tím jsem si jist.

Přesto, že je kniha psána specialistou a pro specialisty, je psána velmi srozumitelným jazykem. Čte se, a to i z důvodů velmi přehledné struktury, velmi příjemně. Pochopí jí snad každý trochu vzdělanější člověk a stane se tak, v oblasti firemní kultury, velmi vzdělaným člověkem. A může, bude-li chtít, pokračovat, a věřím, že s rozsáhlým a pevným základem poskytnutým recenzovanou knihou, též dosáhnout i pozoruhodných výsledků.

Hodnota obsahu 5
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 2

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se