Empatie - vnímání z jiných pozic

Ti, kteří vedou lidi, si hluboce uvědomují hluboký význam jednoho ze základních návyků vůdčích osobností:

Nejdříve je třeba pochopit a pak teprve být pochopeni.

Pro vedení lidí je velmi důležité se podívat na situaci z různých hledisek a z různých perspektiv; to proto, abychom o situaci dostali co možno nejúplnější obrázek. Jak již víme, žádná z perspektiv není ta jediná správná. Víme, že ne každý sdílí ty samé názory na události a věci, které nás obklopují, jako my. Ne každý jim ze své pozice dává ten samý význam, jaký mají pro nás. Každý z nás máme svoji individuální mapu světa. Ne horší, ne lepší, ale prostě jinou. A to je příčinou mnohých nedorozumění mezi lidmi.

Pokud existuje nějaký klíč k úspěchu v životě, je jím schopnost vcítit se do jiného člověka a vidět věci z jeho pohledu - tak, jako z vlastního.

Henry Ford

Emocionální inteligence, jeden z důležitých zdrojů vedení lidí, není pouze o sebeuvědomění, ale též o uvědomění si ostatních lidí a vztahů mezi nimi.

Nebudeme nyní rozebírat tvrdší aspekty emocionální inteligence, jako jsou aspekty organizační; nyní se budeme zabývat pouze jednou emocionální složkou - empatií. K prohloubení empatie velmi napomáhají premisy (nebo též předpoklady), modely a techniky neurolingvistického programování (NLP). V této kapitole o vedení lidí si probereme techniku, která nám lépe umožní lépe pochopit pocity ostatních lidí při jednání, umožní nám lépe pochopit vztahy mezi námi a těmi, které vedeme. Opakuji, že jde o zejména o porozumění pocitům, nikoliv o racionální řešení situace, tím méně o vymýšlení argumentů k zahnání soupeře do kouta.

Technika pozic vnímání se používá například na přípravu na schůze, předcházení nedorozuměním, rozporům a konfliktům, je vhodná i na jejich následné řešení, jestliže již vznikly.

Předpokladem pro úspěšné provedení této techniky je dobré zvládnutí technik asociace, disociace a separátoru. Pokud je ještě neumíte, je zbytečné se pokoušet o pozice vnímání: bude to pouze vypadat, jako pozice vnímání, ale užitek, který z toho získáte, bude pramalý.

Princip techniky

V této technice, v její nejjednodušší podobě, jde o získání stanoviska k záležitosti, konfliktu, nedorozumění ze čtyř hledisek: z vašeho, z hlediska vašeho komunikačního partnera, z hlediska emocionálně nezúčastněného (disociovaného) moudrého rádce a z hlediska metapozice - velmi vzdáleného, nezúčastněného pozorovatele.

Vlastní technika probíhá ve dvou fázích, z nichž každá má několik kroků.

Přípravná fáze má tři kroky: výběr problému, výběr nezúčastněných pozic a prostorové vyznačení pozic

Výběr problému

Vyberte si komunikační problém. Nejlépe ten, který jste již skutečně zažili a ještě jej nemáte vyřešený. Může to být nedorozumění s vaším partnerem, například spor o to, kam jet na dovolenou, nebo o to, jak trávit svůj volný čas. Nebo to může být nedorozumění s vašimi dětmi - nechce dělat to, co vy považujete za rozumné. Nebo na pracovišti.

Později, až tuto techniku zvládnete, si můžete vybrat problém, o kterém předpokládáte, že teprve přijde. Například na schůzi hodláte přednést návrh, o kterém tušíte, že pro některé lidi nebude příliš příjemný.

Výběr nezúčastněných pozic

Nyní si předem zvolíme, koho budeme chtít v pozicích tři a čtyři. Není to jedno.

Nejprve potřebujete nějakého moudrého rádce. Někoho, o kom víte, že nebude při jednání stranit jedné, nebo druhé straně. Někoho, kdo dovede být při vašem jednání s druhou osobou emocionálně nezainteresovaný. Může to být váš přítel, člen rodiny, váš učitel, kolega z práce. Musí to však být někdo, komu určitě důvěřujete.

Podobně si někoho vyberte do metapozice. Někoho moudrého, kdo dokáže věci a události vnímat v souvislostech. Může to být, nějaká osoba vám známá. Zrovna tak to může být osoba pouze smyšlená; musíte si však být schopni její chování, myšlení a jednání dobře představit.

Prostorové vyznačení pozic

Na provedení techniky pozice vnímání potřebujete trochu místa. Tak dva kroky napříč a minimálně 3 kroky podél. Na podlaze si vyznačte čtyři místa pro čtyři pozice. Pozice jedna a dvě budou od sebe nejméně vzdáleny - tak na vzdálenost natažené ruky. Poněkud dále od jedničky a dvojky je pozice tři. Nejdále od pozic jedna až tři se nachází pozice čtyři. Zhruba v proporcích tak, jak je uvedeno na obrázku.


Pozice vnímání

Vlastní provedení techniky je následující.

První pozice

První pozice, to jste vy sami. Postavte se naproti druhé osobě, dobře si ji představte a sdělte jí, o co vám v daném problému jde. Z vašeho hlediska. Dále svému partnerovi sdělte, a to je důležité, jaký pozitivní úmysl sledujete. Váš pozitivní úmysl. To jest, co dobrého - vám osobně - to přináší, nebo přinese. Sdělte také své pocity.

Poté proveďte separátor. A přesuňte se do pozice číslo dva.

Druhá pozice

Ve této druhé pozici se plně asociujte do pozice druhé osoby. Nejdříve se podívejte na sebe a představte si, co vám ta osoba z prvé pozice říká. Co vám sděluje. Jaké pocity má. A jaký je její pozitivní úmysl.

Poté první pozici sdělte ze své druhé pozice své stanovisko. V první osobě, samozřejmě. A jaké pocity máte. Dále, a to je velmi důležité, sdělte první pozici své pozitivní úmysly.

Toto je pro mnoho lidí ze začátku poměrně těžké. „Jaké pozitivní úmysly může mít ta druhá osoba,” ptají se, „jestliže se se mnou hádá?”

V tomto problému s přesvědčením pomáhá, jestliže vezmete jako fakt následující premisu NLP:

Za každým chováním je pozitivní úmysl.

premisa NLP

Vím, je těžké toto tvrzení plně přijmout. Vždyť bezpochyby existují lidé, kteří jsou zlí. Jaký pozitivní úmysl mohou mít? To, že se chovají nikoliv podle etických, právních norem či morálních kodexů však neznamená, že úmysl, který za tím oni osobně mají, nemůže být pozitivní. Je-li vám těžké přesto premisu přijmout, nepřijímejte ji. Pro provedení techniky však vycházejte z předpokladu, že je pravdivá a nalezněte pozitivní úmysl dané osoby. Bez toho dál nepokračujte.

Pak opět proveďte separátor a přesuňte se do pozice číslo tři.

Třetí pozice

Asociujte se do pozice moudrého rádce. V této pozici se podívejte na problém, který se mezi první a druhou osobou odehrává, vašima spravedlivýma a moudrýma očima. Uvědomte si plně, co v této pozici vidíte a co slyšíte. Zamyslete se a podle svého moudrého úsudku sdělte, jaký zdroj by k řešení potřebovala první osoba a jaký druhá. A řekněte jim to.

Pod zdrojem se v této technice rozumí nějaká vnitřní schopnost, dovednost, nebo znalost. Například trpělivost, empatie, klid, pochopení a podobně.

Opět proveďte separátor a přesuňte se do metapozice.

Čtvrtá pozice

Opět se asociujte do této pozice. Tato pozice je od problému již hodně vzdálená, vnímá jej jakoby z ptačí perspektivy. Z této perspektivy vnímá nejen vztahový problém mezi první a druhou pozicí, vidí též, že podobné události se odehrávaly a odehrávají na světě. Ví, jak se na jiných místech řešily, vidí, jak se řeší jinde. Své stanovisko sdělte všem zúčastněným osobám. První, druhé i třetí pozici.

Pak proveďte separátor.

Tím tato technika, ve své nejjednodušší formě, končí.

Shrnutí techniky a její varianty

Pokud jste techniku provedli správně, jistě mi dáte za pravdu, že se vaše pocity v dan0m procesu obohatily a tím jste získali další podnětné perspektivy pro vaši praktickou činnost. Pokud ne, máte před sebou úkol techniku zlepšovat:

Uvědomte si, která pozice vám dělala největší problémy. U každého z nás je to jiné. Někdo neumí být sám sebou, neumí sdělit, o co mu jde. Někdo naopak neumí zaujmout pozici vašeho partnera; často dělá problém najít pozitivní úmysl. Jsou lidé, kteří se nedovedou vžít do role nestranného poradce a jsou lidé, kterým je zatěžko vidět věci ze vzdálenější perspektivy a v širších souvislostech. Trénujte své schopnosti tam, kde cítíte, že máte rezervy!

Možná, že cítíte racionální nenaplnění v tom smyslu, že ačkoliv vaše pocity byly v průběhu procesu obohaceny, přesto vám chybí racionální řešení problému. To je zcela v pořádku. Nalezení racionálního řešení nebylo nyní primárním úkolem. Racionální řešení vás však téměř jistě napadne, a to v průběhu maximálně několika dní, avšak jako důsledek procesu, kterým jste právě prošli. I to je jedna z funkcí emocí. Podporují myšlení tak, že výsledné racionální řešení je v souladu s již vytvořenou emocí.

Jak jsem již uvedl, popsaná technika je základní a nejjednodušší formou pozic vnímání. Její pokročilejší formy zahrnují například i racionální řešení, nebo kompletní řešení s použitím Diltsových (neurologických) úrovní. Pokročilé techniky však již překračují rámec psaného výkladu; je vhodné si je odzkoušet s pomocí nějakého trenéra či kouče neurologického programování.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se