Závěrečné shrnutí

Probrali jsme jednotlivé oblasti vedení. Zabývali jsme se člověkem, osobou vedoucího i lidmi, kteří jsou vedení. Zabývali jsme se vztahy lidí, vztahy vedoucího s vedenými i vztahy vedených mezi sebou. Zabývali jsme se i cíli: jak jej specifikovat, jak je komunikovat, jak je dosáhnout...

Tato závěrečná kapitola o vedení přehledně shrnuje, znovu objasňuje a dává do souvislostí čtyři základní pojmy, se kterými jsme pracovali: management, vedení, řízení a vůdčí osobnost.

Dále jsou v této kapitole pojmenovány hlavní skutečnosti, které v rozvoji osoby manažera i nemanažera brání; jsou poskytnuty náměty, jak tyto překážky efektivně překonat.

Management, řízení, vedení

Řízení a vedení se jako činnosti liší v účelu, předmětu a způsobu.

  Vedení Řízení
Účel

Účelem vedení je poskytnout účel, cíl , základní strategii a vzbudit nadšení, zaujetí, zápal a dodat vnitřní energii a motivaci k činnosti.

Cíl, základní strategii a připravené lidi předává řízení k další práci.

Pod připravenými lidmi se chápou lidé vhodní, ochotní a schopní plnit strategické záměry organizace.

Přebírá od vedení cíl, základní strategii a připravené lidi.

Řízení vnímá připravené lidi jako část celkových zdrojů organizace.

Účelem řízení je s využitím organizačních struktur a systémů přetavit, v rámci dané strategie, zdroje v žádoucí výsledky.

Žádoucí výsledky jsou vymezeny účelem a cíly stanovených vedením.

Předmět působení Předmětem působení jsou lidé a jednotlivec, sdílené hodnoty, styl a kultura. Předmětem působení jsou zdroje, struktury a systémy.
Způsob dosahování výsledků Dodává lidem psychologické zdroje, odstraňuje jejich vnitřní překážky. Odhaluje a rozšiřuje potenciál lidí. Inspiruje, motivuje a deleguje.

Plánuje, organizuje a koordinuje zdroje, dohlíží a kontroluje, vyhodnocuje.

Mám za to, že obě tyto činnosti se výborně doplňují a vytvářejí tak harmonický celek. Jedna bez druhé je jaksi neúplná, polovičatá. Pouze ty organizace, které jak vedou, tak řídí využívají naplno svůj potenciál. Předpokladem pro to jsou ovšem sami manažeři; manažeři, kteří jak vedou, tak řídí.

Vedení i řízení se zabývá strategiemi. Vedení však ve smyslu globálního a hlavního směru, řízení však prováděcími, exekutivními strategiemi. Vedení určuje generální linii a řízení stanovuje jednotlivé dílčí krůčky v rámci hlavní strategie.

Vedení i řízení se zabývá lidmi. Vedení je rozvijí a připravuje, řízení je spíše používá. Vedení se orientuje zejména na sounáležitost, identitu, hodnoty, kritéria a přesvědčení člověka tak, aby tyto složky nebránily a naopak podporovaly co největší rozvoj schopností a možnosti jejich využití. Řízení používá schopnosti a kapacity lidí při konkrétní činnosti.

Vedení a řízení se tedy zaměřuje na jiné Diltsovy (logické, či neurologické) úrovně (z organizačního pohledu i pohledu psychiky jednotlivce):

  Vedení Řízení Emoce Spiritualita
Sounáležitost
       
Identita
       
Hodnoty, přesvědčení, kritéria
       
Schopnosti
       
Chování
       
Prostředí
       

Poslední sloupce tabulky vyjadřuje, na kterých (logických, či neurologických) úrovních významně vstupují do hry lidské emoce a spiritualita. Všimněte si, že jejich doménou je pouze vedení. Z uvedeného důvodu je dostatečná emocionální a spirituální inteligence manažera podmínkou pro efektivní vedení lidí.

Protože se vedení a řízení zaměřují na jiné skutečnosti, je vhodné, aby tyto dvě činnosti byly také vykonávány odlišně. Zejména by manažeři měli pro řízení a vedení používat odlišné mentální strategie, které se navenek v konečném důsledku projeví v odlišném chování, zejména ve způsobu komunikace. Toto odlišné chování má jiné účinky na okolí, o což právě jde. A efektivní manažeři to tak skutečně dělají.

Tyto odlišné mentální strategie jsou často naprosto protichůdné až rozporné. A to je jeden z hlavních důvodů, proč je pro jednoho člověka tak obtížné řídit i vést. Zvládnout všechny možné mentální strategie, a zvláště ty, které nejsou danému člověku přirozené, není snadné. Není ani snadné zvolit vhodnou časovou posloupnost: nelze totiž řídit a vést současně, ale pouze v určité časové souslednosti. Například nelze zároveň hovořit jako řídící pracovník a jako vedoucí pracovník - jedná se o velmi odlišný způsob komunikace. Pokud se to manažerovi pomíchá, je z toho neefektivní nic: ani pořádně neřídí a ani pořádně nevede.

Pokud čtete manažerskou literaturu, či knihy pojednávající o leadershipu nebo rozvoji vůdčí osobnosti, pravděpodobně jste zjistili, že mezi různými autory panuje značná terminologická nejednotnost. Nejen u nás, ale vůbec be světě. Někteří dávají do protikladu management a leadership, jiní zase pod pojmem lídr chápou „holistického” managera. Nejinak je tomu i s výkladem pojmu vůdčí osobnost. Každopádně je důležité si při čtení uvědomit, co má autor pod daným pojmem, který používá, vůbec na mysli.

Vůdčí osobnost

Manažer, který vede i řídí, je jakýmsi „holistickým”, úplným manažerem. To však ještě neznamená, že je vůdčí osobností. Na vůdčí osobnost se kladou ještě další požadavky. Tyto požadavky jsou ve smyslu eticky, morálně a charakterově vyzrálé osobnosti.

Základní rozdíl je v zaměření. Manažer se zaměřuje zejména ven, zatímco člověk, který chce být dobrým člověkem se zaměřuje dovnitř. Manažer se nemusí v procesu managementu měnit, hlavní je změna okolí. Výsledkem práce toho druhého člověka je právě změna sebe sama.

Úplná transformační změna se však odehrává jak vně, tak uvnitř lidí samých. Produktem transformační změny jsou vnější hmatatelné výsledky i vnitřní proměna všech lidí do procesu zapojených.

Vůdčí osobnost je integrovaná, eticky a charakterově vyzrálá osobnost, která se zaměřuje jak ven na produkci hmatatelných výsledků, tak dovnitř, na zlepšování své vlastní osobnosti. Nejvýstižnější pojmenování této druhé složky transformačního úsilí vůdčí osobnosti, které mě napadá, je management sebe sama (self-management). Vůdčí osobnost tedy harmonicky provádí jak management ostatních, tak management sebe sama.

Existuje tedy zároveň jak jednota, tak protikladnost činnosti vedení a řízení, a to na vzájemně se doplňujících a zároveň i protikladných úrovních managementu ostatních, managementu sebe sama a vůdčí osobnosti.

Největší překážky a jak je překonat

Pokud čtete manažerskou literaturu a publikace zaměřené na rozvoj osobnosti, zajisté znáte odpověď na otázku: „Co činí lidem větší problémy, vedení, nebo řízení?” Ukazuje se, že jednoznačně slabým místem je vedení lidí i sebe sama. Nikoliv řízení. Nejpravděpodobnější příčinou je způsob naší výchovy v rodině, škole a vůbec celkové sociální prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme. Prakticky od rána do večera jsme vystaveni řízení a i my sami řídíme sebe i ostatní.

Organizační leadership se začíná stávat předmětem zájmu mnoha manažerských studií. Leadership totiž výrazně a bezprostředně ovlivňuje výsledky organizací (40% USA korporací má nějakou formu formálního tréninkového programu zaměřeného na leadership). Přesto, že my Češi jsme v tomto ohledu o dost konzervativnější, nepochybuji, že nutnost donutí i náš management se tomuto trendu přizpůsobit a během pěti, deseti let bude situace u nás stejná.

Zdálo by se tedy, že v poměrně krátké době a dohledné době budou v čele organizací a týmů stát pouze „holističtí” manažeři. Je tedy však i další problém, který výsledek vzdělávacího a tréninkového úsilí poněkud maří. Je to problém metodiky výuky leadershipu: drtivá většina vzdělávacích a tréninkových způsobů prováděna klasickým racionálně zaměřeným způsobem. Je to tak i přesto, že nesčetné výzkumy a studie ukazují neefektivnost tohoto postupu. Emocionální inteligence (a to již vůbec nemluvím o duchovnu) se zkrátka musí nabývat jiným způsobem, než ve školních škamnech. Je to otázka zejména otázka praktického procvičování, zkoušení, pokusů, omylů i úspěchů za pomoci velmi kvalifikovaného kouče či trenéra (management + psychologie). Takových koučů a trenérů je opravdu poskrovnu. Současnou nabídku se daří uspokojovat v podstatě nedostatečně kvalifikovaným způsobem. To, pochopitelně, oddálí očekávané výsledky - „holistické” manažery.

Na poli seberozvoje je situace na straně nabídky podstatně lepší: existuje velké množství velmi kvalifikovaných osobních koučů a trenérů. Jsou to zejména terapeuti, psychologové. Přesto, že mohou velmi výrazně pomoci jedinci v jeho osobním rozvoji, obávám se, že jejich služby vyhledávají lidé převážně jako poslední možnost, poslední instanci, lidé, kteří mají psychické problémy. Je to škoda - i zdravý jedinec může z těchto služeb výrazně benefitovat.

Co je důvodem toho, že zdraví jedinci nevyhledávají a nevyužívají tyto služby? Podle mého názoru existují dvě hlavní příčiny. První je, že lidé většinou ani neví, že by mohly tyto služby pomoci. A za druhé, a to se týká i těch, kteří to již ví, za tím stojí normální lidský strach: člověk se zkrátka bojí toho, že mu psycholog ukáže, že není tím, čím si dosud myslel, že je. Člověk se zkrátka často bojí sám sebe.

Je pravda, že člověk není obyčejně tím, čím si myslí, že je. Velkým výsledkem vnějších služeb je však nejen poznání sebe sama, ale také, a to především, akceptace sebe sama a dodání zdrojů pro překonání těch stránek lidské osobnosti, které jedinec nechce a dosažení toho, co chce.

Nejen současní manažeři, ale velcí vojevůdci a vládci minulých dob měli a mají největší obavy a strachy právě ze sebe samotných. A nikoliv „ti ostatní”, ale oni sami jsou pro sebe tou největší životní překážkou a výzvou. Již Mistr Sun Tzu, veliký vojevůdce, který žil v šestém století před naším letopočtem, a který se proslavil svým válečným uměním, řekl, že největší bitva, kterou kdy svedl, byla jeho bitva se sebou samým. Těm nemnohým, kterým se podařilo zvítězit nad svoji pýchou, sobectvím, závislostmi, obavami, strachy, tvrdí totéž.


Doufám, že Vy, čtenáři těchto kapitol o vedení, budete při dosahování svých snů úspěšní. Že budete dosahovat nejen vynikajících vnějších výsledků, ale že z nich také budete mít Vy i vaše okolí upřímnou radost. A pokud Vám v tom publikované příspěvky alespoň trochu pomohly či teprve pomohou, nebyly napsány nadarmo.

Martin Hájek, autor
Praha, leden 2007

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se