Životní fáze týmu

Další věcí, kterou je dobré vědět, že skupiny, týmy i komunity mají svůj životní cyklus. To proto, že v každé z životních fází je důležité něco jiného, z čehož vyplývá požadavek jiného stylu vedení.

Na rozvoj týmů, skupin a komunit existuje více názorů. Většinou však vycházejí z nejcitovanější a pravděpodobně nejuznávanější teorie psychologa Bruce Tuckmana.

Bruce Tuckam zveřejnil svoji teorii, která je nyní známa pod slovy forming - storming - norming - performing, v roce 1965 v krátkém článku „Developmental sequence in small groups”. Vysvětluje, jakými životními fázemi tým nevyhnutelně prochází. Tyto životní fáze pak determinují vhodný styl vedení skupiny. Původní čtyřfázový model se stal základem pro další modely skupinové dynamiky.

Fáze formování

Tato první fáze je podmíněna komplexní neurčitostí.

Například členům týmu není úplně zřejmé celkové zaměření, smysl a účel týmu. Nejsou jim ani jasné jejich individuální role a odpovědnosti. Někteří projevují přehnaná nadšení a očekávání, jiní přílišné obavy. A pochopitelně, že mají potřebu se v této neurčitosti orientovat. Toho dosahují testováním. Členové týmu tedy „testují” nejen hranice úkolu, ale také ostatní členy a zejména osobnost svého vedoucího: jaké má hodnoty, přesvědčení, kritéria, jaké má schopnosti a vzorce chování a zjišťují, nakolik mu mohou důvěřovat.

To znamená, že vedoucí týmu musí být připraven hodně věcí definovat a vysvětlovat; jinak řečeno, odpovídá na otázky proč. Jelikož také ještě nejsou nastaveny procesy, musí vedoucí říkat, co, jak, kde a kdy se má dělat. Obojí uvedené znamená, že ostatní členové jsou v této fázi na svém vedoucím poněkud závislí, a že styl vedoucího je v této fázi spíše dominantní a direktivní.

Fáze formování je tedy charakterizována testováním, který slouží k naplnění potřeby se orientovat v prostředí a úkolu a závislostí na svém vedoucím.

Je dobré si uvědomit, že tato fáze může být pro členy rodícího se týmu, členy, kteří preferují určitost, poněkud frustrující.

Fáze krystalizace (turbulence, kvašení)

Tato fáze je typická svými konflikty a polarizací postojů. Bylo by divné, kdyby k nim nedocházelo. Ne všem členům týmu zcela „sedí” například celkový úkol nebo způsob jeho dosahování nebo jejich individuální úloha. Nemusí být také spokojeni s ostatními členy týmu, jejich chováním, atd.

Tato fáze je poměrně kritická a pro mnoho týmů se stává „konečnou stanicí”; tým žije, pokud vůbec ještě, léta ve fázi krystalizace.

Vedoucí týmu by se měl hodně zaměřit na to, co tým spojuje, místo toho, co jej rozděluje. Vedoucí by měl zdůrazňovat společný úkol, měl by budovat ocenění a uznání individuálních odlišností. Proto by měl zvolit spíše koučující styl, s tím, že v některých případech stále používá styl direktivní.

Jak již bylo řečeno, konflikty a polarizace jsou normální. Je možné však zmírnit jejich intenzitu tím, že vedoucí týmu nezanedbá svoji komunikaci ve fázi formování.

Fáze normování

Pokud tým překonal předchozí fázi, vstupuje do fáze normování. Členové týmu si ozřejmují společné i individuální hodnoty, kritéria, schopnosti, chování, pracovní nástroje, termíny a podobně, začínají důvěřovat jeden druhému. Z toho vyplývající činnosti se tak stávají přirozené, hladké a nekonfliktní. Motivace vzrůstá, protože nyní již lidé vědí s kým, kdo, proč, jak, kde a kdy.

Tato fáze je tedy charakterizována vytvářením standardů a norem.

Jestliže je normování a standardizace příliš silná, může se stát, že poněkud ustoupí týmová kreativita. To by měl vedoucí týmu citlivě zaznamenávat a svým způsobem vedení, je-li týmová kreativita vzhledem k cíli nebo účelu týmu důležitá, to vyvážit.

Obecně je vedení více participativní, než v předchozích fázích a členové týmu by se měli podílet na odpovědnosti při přijímání rozhodnutí i toho, jak se cílů dosahuje. To znamená, že zároveň začínají vznikat v určitých oblastech další vedoucí. Pochopitelně s tím, že se nejedná o válku o vedení týmu, které je respektováno a uznáváno.

Fáze výkonu

V této fázi jsou členové týmu schopni pracovat jako vysoce efektivní a výkoná jednotka bez svého vedoucího. Jsou schopní toto dělat a mají k tomu motivaci.

Jelikož tým sám o sobě je schopen dělat potřebná rozhodnutí, je styl vedení hodně participativní, až pouze podpůrný.

Fáze obnovy

V roce 1977 Bruce Tuckman se svojí spolupracovnicí Mary Ann Jensen navrhl doplnit další fázi, fázi obnovy. Tato fáze zahrnuje například rozpuštění týmu po té, co jeho účelu bylo dosaženo, nebo jeho pověření novým úkolem a podobně.

Přesto, že se této fáze mnozí obávají, i toto je normální: nic netrvá věčně.

Doplňující poznámky

Uvedený model popisuje normální lineární vývoj týmu. Neznamená to však v žádném případě, že nemohou nastat jiné scénáře. Například ne každý tým, a už vůbec, ne vedoucí, se dožije poslední fáze. Nebo se v průběhu jeho života vyskytne nějaká významná událost, která tým vrátí o jeden, či více kroků zpět. Takovou událostí může být výměna vedoucího, nebo změna smyslu týmu z vnějších příčin.

Jednotlivé životní fáze nejsou od sebe nějak striktně odděleny. Ani časově, ani fakticky. Jedná se spíše o určení toho, které prvky v daný okamžik převládají. Například ve fázi normování nalezneme prvky všech ostatních fází s tím, že prvky normování jsou převažující.

Je namístě varovat před unáhlenou nedočkavostí při přechodu do další fáze, nebo dokonce, snahou o její přeskočení. Je chybou vedoucího, jestliže se chová, jakoby tým byl již ve fázi výkonu, zatímco nejsou ještě dobře nastaveny struktury, organizační pravidla a lidé neumí samostatně rozhodovat.
Zrovna tak je chybou, setrvává-li vedoucí rigidně u svého direktivního stylu, když se již tým posunul o hodně dále. To totiž členy týmu nemůže dlouhodobě uspokojovat a nelze se divit, že takový tým, nebo spíše takového vedoucího, opustí.

Při budování a rozvoji týmu hraje tedy významnou úlohu emocionální inteligence vedoucího týmu: musí umět vnímat situaci a stav týmu, musí jí umět ovlivňovat, musí být schopen značné sebereflexe a musí být schopen svůj styl vedení podle toho měnit.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se