Vybrané teorie motivace k vedení lidí

Určitě víte, jak důležitá je motivace při vedení lidí: nejen odměna za odvedenou práci je to, co nás a ostatní motivuje k tomu, abychom něco dělali, nebo abychom se něčemu vyhnuli.

Pro lídry je absolutně nezbytné vědět o motivaci více, než bývá „v kraji zvykem”. Lídr musí vědět, co motivuje jeho samotného, musí se sám umět motivovat a teprve pak může začít inspirovat a motivovat ostatní. Musí znát i umět. Teprve pak může vést.

V této kapitole si probereme několik pohledů na otázku motivace. Předtím však slovo varování: pokud očekáváte nějakou jednoznačnou odpověď, na to, jak motivovat lidi, nedostanete ji. Motivace lidí není technika, je to spíše umění. A jak to již bývá, na umění jednoznačná odpověď nebývá. Je to totiž hodně i otázka citu a nikoliv pouze logiky.

A navíc: kdybychom přesně věděli, co a jak člověka motivuje, kdyby to byla pouze otázka techniky, stal by se člověk v podstatě deterministický. Sice by byl svět mnohem předpověditelnější, uspořádanější, ale také o dost nudnější. Nemyslíte?

Některé užitečné pojmy teorií motivace

Před vlastním uvedení jednotlivých teorií motivace a jejího vztahu k chování a emocím si pro jejich lepší pochopení zopakujme některé pojmy, které se v této souvislosti vyskytují:

 • hodnota - to, co odpovídá potřebě člověka, co potřebuje
 • potřeba - prožívaný nedostatek něčeho, co má pro člověka hodnotu
 • stimul - vnější podnět, pobídka, která přichází z okolí
 • motiv - vnitřní pohnutka, příčina chování, která určuje směr a intenzitu chování člověka
 • cíl - cíle si člověk stanovuje, aby dosáhl uspokojení svých potřeb
 • přesvědčení - něco, čemu o sobě a o světě kolem nás člověk věří

V minulé kapitole jsem představil několik definicí motivace. Podle mě je nejobecnější a nejméně limitující tato:

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných potřeb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organizačních cílů. Je to vůle něčeho dosáhnout.

Lidské chování je téměř vždy něčím motivováno. Navíc je však ovlivňováno biologickými, kulturními a situačními aspekty.

Teorie motivace

Existuje velké množství teorií motivace. Já sám jsem jich nalezl patnáct - a to bez psychoanalytických teorií (Freud, Jung, Adler, Erikson, ...).

Obecně se nejširšího uznání dostalo následujícím: Maslowově hierarchické teorii potřeb, Herzbergově dvoufaktorové teorii, Vroomově teorii očekávání, Adamsově teorii rovnováhy a Skinnerově teorie pozitivního posílení, McClellandově teorii získaných potřeb. Uvedené teorie nejprve jednotlivě představím, abych je na konec mohl shrnout a podat ve formě několika mála doporučení pro praktický leadership.

Další teorie si přečtěte v příslušné odborné literatuře. Z tištěných mohu například jmenovat

 • M. Nakonečný: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992.
 • V.Sakslová, E. Šimková: Základy řízení lidských zdrojů. Systematický přehled základní personální problematiky. Hradec Králové: Gaudeamus 2005.
 • J. Stýblo: Manažerská motivační strategie. Praha: Management Press, 1992.
 • P. Tomšík: Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů. Brno: MZLU, 2005.

Na internetu naleznete výborný přehled v již zmíněné Wikipediii.

Existuje též mnoho knih, které jsou prakticky celé o motivaci, i když se teorií motivace vlastně vůbec nezabývají. Z těchto knih vřele doporučuji si přečíst bestseller

 • M. Buckingham, C. Coffman: First, Break all the rules. Simon & Schuster UK Ltd, 2001.

V souvislosti s rozvojem neurovědy, která za posledních dvacet let dosáhla větších pokroků, než za celé předcházející stoleté období, dostávají klasické práce i určité trhliny. Proto se budu v dalších článcích této sekce také zmiňovat o méně zažitých či méně známých poznatcích, které jsou například obsaženy v publikaci

 • R. C. Maddock, R. L. Fulton: Motivation, emotions, and leadership. QUORUM BOOKS Westport, Connecticut , London, 1998.

Tuto méně známou teorii rozebere v Kapitolách o vedení podrobně.

Maslowova hierarchická teorie potřeb

Teorie potřeb jsou pravděpodobněji nejznámější teorie motivace. Tvrdí, že lidé jsou poháněni dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem pokud se jim do cesty nepostaví překážky. Tyto překážky zahrnují hlad, žízeň, finanční problémy a vůbec všechno, co lidem brání v jejich plném rozvoji.

Jedním z nejvýznačnějších výzkumníků v této oblasti byl americký psycholog Abraham Maslow (*1908 - †1970), který uvedl v roce 1943 svoji slavnou hierarchii potřeb, jejíž originální verze je pro zvídavější čtenáře k dispozici ke stažení na našem webu.

Tato teorie tvrdí, že lidé jsou motivováni určitými potřebami a že tyto potřeby tvoří hierarchickou strukturu, která je tvořena dvěma hlavními skupinami: potřebami odstranění nějakého nedostatku (tzv. D-potřeby, jako Deficiency Needs) a potřebami dosažení něčeho (tzv B-potřeby, od Being Values).

Nejsou-li uspokojeny D-potřeby, je pociťována úzkost a snaha odstranit nedostatek, snaha zaplnit chybějící potřebu. Je-li potřeba uspokojena, není pocit žádný. A to je významný rozdíl od potřeb B-skupiny, ve které nejen, že existuje dobrý pocit z naplnění těchto potřeb, ale naplněním této potřeby jsme dokonce motivováni o to více.

V rámci D-potřeb existují čtyři hierarchické úrovně: nejprve člověk uspokojuje své základnější lidské potřeby, které jsou dány evolucí, a když je má uspokojeny, teprve pak se snaží o naplňování neuspokojených potřeb vyšších. Pokud se objeví nedostatek v nižších vrstvách, člověk se nebude starat o vrsty vyšší a vrátí se zpět k uspokojování těch základních.

Maslowova hierarchie potřeb

Původní teorie Abrahama Maslowa byla od svého vzniku v roce 1943 jejím autorem postupně doplňována a rozšiřována: pětiúrovňový model, ve kterém byla v B-potřebách pouze seberealizace, se změnil na současný osmiúrovňový. Maslow píše, že lidé, kteří dosáhli seberealizace a sebenaplnění někdy zažívají stav, ve kterém si jsou vědomi nejen svého plného potenciálu, ale také něčeho, co je samotné přesahuje - plného potenciálu lidstva jako celku. Tento stav, stav sebetranscendence či spirituality, nakonec Maslow umístil na samý vrchol své pyramidy. Přesto Maslow na sklonku své pracovní kariéry (1971) připustil, že sebetranscendence nemusí nutně být podmíněna naplněním nižších potřeb. A ještě jedna věc: dosažení stavu sebenaplnění je ideál, který představuje úplné porozumění toho, kdo daný jedinec je, pocit hlubokého a integrálního naplnění. Znamená to, že veškeré individuální potřeby jsou naplněny. Dílo je dovršeno a není nic, co by ještě zbývalo. Nutně nastává konec v nehybnosti.

Přestože platnost Maslowovy teorie nebyla dosud potvrzena důkazy, je všeobecně uznávána; možná s jednou výjimkou: Maslowovům kritikům se nelíbilo (a nelíbí), že pojmy z vrcholy pyramidy (seberealizace a sebetranscendence) vnáší do psychologie, pojmy, které - podle jejich názoru - „patří do jiného šuplíku”.

Další teorie potřeb

Maslowovou prací byla inspirována celá řada dalších autorů, kteří pyramidu členili do jiných kategorií (např: James: materiální, sociální, spirituální, Mathews: fyziologická úroveň, úroveň příslušnosti a úroveň sebenaplnění, Alderfer: existencionální, vztahová a růstová, atd., atd.), jiní jej modifikovali (např. Allport) na systémový model, ve kterém nejsou až tak striktně vymezeny hierarchie. Zní to docela rozumně: i bezdomovec, který se pochopitelně hlavně stará o přístřeší a jídlo, hledá porozumění a vztahy s jinými, a opačně; i velmi duchovní člověk dostává hlad a tiší tuto potřebu.

Systémový model nabízí i Stephen Covey ve formě čtyř základních lidských potřeb - fyzické, sociální, mentální a duchovní - ve kterém je nutno harmonicky uspokojovat všechny uvedené potřeby.

Systémový model potřeb

Velmi podobný model nabízejí Paul Lawrence a Nitin Nohria ve své publikaci z roku 2002 „Driven: How human nature shapes our choices”. Zatímco Covey při konstrukci svého modelu vycházel ze studia „literatury moudrosti”, Lawrence a Nohria, odborníci na pracovní motivaci, vnímají člověka jako produkt přirozeného výběru. Vycházeli z poznatků evoluční biologie a psychologie a došli k závěru, že lidské chování je podřízeno čtyřem (ABCD) základním silám (drives):

 • Acquire
  Potřeba jedince získávat objekty a zkušenosti, které stav jedince zlepší vzhledem k ostatním lidem.
 • Bond
  Potřeba navazovat s ostatními lidmi reciproční vztahy.
 • Comprehend
  Potřeba poznávat a pochopit „smysl světa”, který je z větší části sociálním konstruktem.
 • Defend
  Potřeba ochraňovat a bránit svou rodinu, přátele, přesvědčení a zdroje.

Autoři tvrdí, že tyto čtyři síly působí relativně nezávisle, což má své výhody i nevýhody. Výhodou je širší repertoár výběru, to jest větší flexibilita. Nevýhodou je, že se síly mohou dostat do konfliktu. Například: Dám přenost dobrému vztahu, nebo penězům, které z toho mohu získat? Chci se v této nové práci hlavně něčemu naučit, nebo mi jde jenom o mzdu?

Lawrence a Nohria také došli k závěru, že pro dosažení cíle je nejlepší, pokud všechny čtyři síly působí současně a jednotně (ve stejném směru).

Mimochodem: autoři se pomocí své teorie pouštějí i do vysvětlení příčin globálních změn, ke kterým v minulosti došlo (např. rozpad Sovětského Svazu)
Autoři ve své práci pokračují. Například nedávno publikovali (Harvard Business Review, červenec 2008) zajímavá měření motivace zaměstnanců špatných a dobrých firem aj.

Jsem názoru, že se uvedené teorie potřeb nevylučují, jako spíše doplňují: každá z nich nabízí svůj pohled na lidské potřeby.

Hezbergova dvoufaktorová teorie

Jednou z teorií, která, podle mě, poměrně vhodně doplňuje Maslowovu hierarchickou teorii potřeb a systémové teorie je dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga (*1923 - †2000).

Frederick Herzberg si všiml, že na pracovišti existují dva faktory: absence prvních způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti. První skupinu nazval faktory hygienickými, druhou faktory motivačními. Mezi hygienické patří například: firemní benefity (např. auto, mobil), pracovní podmínky, plat, vztahy s podřízenými a nadřízenými. Mezi motivační patří úspěch, uspokojení z práce, uznání, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. Herzberg porovnal tyto dvě skupiny vzhledem k časovým dopadům s tímto závěrem: uspokojení hygienický faktorů přinese jenom krátkodobý efekt a uspokojování motivačních faktorů přináší relativně dlouhodobou spokojenost.

Uveďme konkrétní příklad aplikace dvoufaktorové teorie: uznání za odvedenou práci (motivační faktor) a výplata (hygienický faktor). Pokud pracovníka nezaplatíme, bude pravděpodobně víceméně rozzloben. Pokud jej zaplatíme, bude krátkodobě rád, ale to brzy pomine. To jest po poměrně krátkém čase po výplatě (výplatě nad určitý limit, samozřejmě) nebude ani spokojen, ani nespokojen. Na druhou stranu, jestliže mu poklepeme na rameno a upřímně proneseme: „Dobrá práce!”, bude mít tento dobrý pocit relativně dlouho a tento pocit se odrazí na jeho pracovním výkonu. A pokud na ramena neklepáme a lidem neděkujeme, alespoň je tím, jako v případě nezaplacení výplaty, nerozzlobíme.

Z teorie Herzberga vyplývá, že manažeři by se měli snažit plněním hygienických faktorů podřízené nerozzlobit, avšak nebrat plnění hygienických faktorů jako něco, co požene lidi vpřed. To je potřeba dělat trochu jinak.

Vroomova teorie očekávání

Procesní teorie se zabývají motivací v termínech racionálních kognitivních procesů. Známá je teorie očekávání Victora Vrooma (*1932):

Neustále v nás probíhá proces predikce budoucnosti. Jestliže jsme přesvědčeni o dosažitelnosti a atraktivnosti cíle a způsobu cesty k výsledku, pak jsme motivováni cíle dosáhnout. Při rozhodování se o našem chování upřednostňujeme to, které má největší motivační sílu. Motivační síla je v podstatě úměrná třem našim přesvědčením. a) Valence - přesvědčení o přitažlivosti cíle, b) Instrumentality - přesvědčení o tom, že když se budeme chovat definovaným způsobem, cíle dosáhneme a c) Expectancy - přesvědčení o tom, že se tak chovat budeme umět.

Vzpomínáte? Již jsme se tím v podstatě zabývali v kapitole o přesvědčeních - přestože užitá terminologie je v uvedené kapitole jiná, než Vroomova, je to v podstatě stejné.

Z praktického hlediska je zkrátka nutné pracovat s těmito přesvědčeními:

 • že cíl je a že je žádoucí,
 • že je vůbec možné cíle dosáhnout ,
 • že právě daný člověk může cíle dosáhnout,
 • že daný způsob dosažení cíle je vhodný a etický,
 • že si daný člověk cíle zaslouží.

Pochopitelně, nejde jen o slibování a přesvědčování, ale také, a to hlavně, praktickými ukázkami - vedení příkladem - ze strany lídra.

Adamsova teorie rovnováhy

John Stacey Adams uvedl tuto teorii pracovní motivace v roce 1963. Podle této teorie si pracovníci podle srovnatelných tržních měřítek porovnávají, co do práce vkládají s tím, co z ní získávají. Vkládají svůj čas, úsilí, loajalitu, toleranci, flexibilitu, angažovanost, spolehlivost, duši i srdce a získávají finanční odměny, benefity, jistotu, uznání ocenění, odpovědnost, pocit rozvoj a růstu, zábavu atd. Pokud mají pocit, že jejich vstupy nejsou patřičně vyváženy s výstupy, stávají se demotivovanými a hledají změnu, nebo zlepšení, nebo snižují své vklady do práce. Pokud mají pocit, že vyváženy jsou, jsou motivováni pokračovat na stejné úrovni vstupů. Bude-li mít pracovník pocit, že je přeceněn, může zvýšit své pracovní úsilí, avšak také může vnitřně přehodnotit hodnotu svých vstupů směrem nahoru bez současného zvýšení vnějšího projevu - reálných vstupů do práce.

Podle teorie pracovníci vstupy a výstupy sčítají, to jest, jednu méně uspokojivou část (například pocit odpovědnosti) lze nahradit přidáním druhé (například jistoty).

Je třeba též podotknout, že vnímání vstupů a výstupů je obyčejně individuální, a to podle toho, jaké mají pracovníci hodnoty. Zrovna tak je mohou nesprávně vnímat z důvodů, že nemají správné informace. Například bude-li pracovník přesvědčen, že firemní automobil je nároková věc, bude jeho vnímání jistě jiné od toho pracovníka, který bude přesvědčen, že to je forma ocenění pracovního výkonu.

Skinnerova teorie pozitivního posílení

Burrhus F. Skinner (*1904 - †1990) byl význačným americkým psychologem, zakladatelem tzv. radikálního behaviorismu a školy experimentální analýzy chování.

Behaviorismus se zabývá, stejně jako další empirické vědy, pozorovatelnými a objektivně měřitelnými skutečnostmi. V případě behaviorismu je touto skutečností chování. Porozumět chování zde znamená odhalit vztah mezi příčinou a následkem, přičemž za následek se chápe chování.

Behavioristé tvrdí, že až na několik málo instinktivních reakcí je veškeré chování chováním neučeným, přičemž k tomuto naučení se dochází při interakci živočicha s jeho okolím. Toto okolí způsobuje, že se pravděpodobnost určitého chovní zvyšuje, nebo snižuje.

Zvyšování pravděpodobnosti chování se děje jeho posilováním. Jsou dva způsoby posilování:

 • pozitivní posilování, při kterém po určitém chování vede k odměně,
 • negativní posilování, při kterém určité chování vede k odstranění něčeho existujícího a nežádoucího.

Snižování pravděpodobnosti chování se děje jeho oslabováním, přičemž existují dva způsoby oslabování:

 • za chováním nenásleduje jeho posílení, v důsledku čehož naučená asociace vyhasíná,
 • za chováním následuje trest, v důsledku čehož se člověk takovému chování vyhýbá.

Negativní posilování není trestem, jak se občas má mylně za to. Například braní prášků proti bolesti hlavy, nebo hledání úkrytu za kruté zimy, jsou příklady negativního posilování: po určitém chování dochází k odstranění něčeho existujícího a nežádoucího; v prvním případě bolesti hlavy, ve druhém pocitu chladu. A protože se takové chování osvědčilo, je při příští bolesti hlavy (nebo pocitu chladu) pravděpodobnější, že situaci daný člověk vyřeší stejným chováním.

Praktická aplikace této teorie je zřejmá: chceme-li posílit chování (aby bylo intenzivnější, častější, pravděpodobnější), posilujeme, pokud chceme, aby pravdpěpodobnost chování byla menší, oslabujeme. Otázkou je, co přesně posiluje, a co oslabuje? Teorie pozitivního posílení je teorií funkcionalistická: ukazuje, jak věci fungují, nedává však návod na to, co přesně funguje, to jest neříká, co přesně posiluje, nebo oslabuje dané chování. Musíme si na to přijít my sami metodou pokus a omyl a vyzbrojeni ostatními teoriemi motivace a naší vnímavostí a flexibilitou.

Praktické použití má však ještě některá další úskalí, kterých bychom si měli být vědomi:

 • v lidské společnosti je poměrně obtížné kontrolovat všechny zdroje posílení a oslabení. To jest, například, budeme-li některého pracovníka posilovat, možná, že vliv jeho kolegů opačným směrem může být větší, než náš.
 • posilováním a oslabováním je někdy poměrně obtížné vyvolat interní změny v tom smyslu, že změny chování jsou pouze jakoby na povrchu dané osoby. Například daná osoba nedělá činnost kvůli činnosti samé, ale pouze kvůli dosažení odměny, nebo vyhnutí se trestu apod.
 • je velmi obtížné správně trestat. Trestání je sice účinné, ale možná, že je účinné až příliš, a v případě nevhodného použití může vyvolat poměrně silné, nežádoucí a dlouhodobé a těžko napravitelné vedlejší efekty.

K poslednímu bodu uvedu příklad. Představme si, manažera. Stane se, že recepční se nechová k zákazníkům podle jeho představ. Manažer ji v dobré vůli poskytne trest ve formě vyčinění: „Takhle se k zákazníkům rozhodně nikdy nechovejte!!!”. Možná však, že recepční ani neví, jak přesně se k zákazníkům chovat má, co se o ní očekává a pro jistotu, aby se vyhnula trestu, se jim příště bude vyhýbat.

Pokud vás umění pozitivního posilování a oslabování zajímá z hlediska managementu, rozhodně doporučuji, abyste si přečetli nejprve knihu Minutový manažer autorů K. Blancharda a S. Johnsona.

McClellandova teorie získaných potřeb

David C. McClelland (*1917 - †1998) byl americkým behaviorálním a sociálním psychologem. Jeho teorie získaných potřeb je známa též pod jmény teorie tří potřeb, teorie naučených (osvojených) potřeb.

McClelland tvrdí, že lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a potřebu moci. Liší se pouze tím, jaký mají vnitřní žebříček priorit těchto potřeb.

 • ten, který chce hlavně něčeho dosáhnout (Achiever) má tendenci excelovat a oceňuje časté potvrzování toho, jak je dobrý. Vyhýbá se riziku, ze kterého není patrný zisk, nebo kde je pravděpodobnost neúspěchu příliš vysoká.
 • ten, který chce hlavně někam patřit (Affilation seeker) má tendenci vyhledávat zejména harmonické vztahy s ostatními lidmi. Jsou konformní. Vyhledávají spíše souhlas, než uznání.
 • ten, který má silnou potřebu moci (Power seeker) má tendenci k síle a moci, a to buď kvůli ovládání lidí nebo kvůli dosažení cíle. Nevyhledává ani uznání, ani ocenění, stačí mu pouze souhlasná dohoda.

Z hlediska praktického užití je dobré vědět, jaké vy osobně máte dle uvedené klasifikace sklony. Pokud objevíte některé výraznější tendence u ostatních, přihlédněte k nim při jednání s nimi.

Z pohledu neurolingvistického programování (NLP) bych tuto teorii spíše nazval jedním z metaprogramů, neboli vnitřním tendencím k chování. V NLP je takových metaprogramů přes padesát. Již jsem o některých význačných pojednával v kapitole o mentálních strategiích.

Například existuje metaprogram obecný - detailní. Obecného motivuje spíše vnímat věci vcelku, pracovat na strategiích, než se na rozdíl od detailně zaměřeného člověka věnovat pro něj nepodstatným maličkostem. nebo metaprogram shoda-rozdíl: zatímco první vyhledává shodu, druhý je zaměřen na vyhledávání rozdílů. Atd. atd.

Je dobré vědět, že tendence k jednání existují. A nejenom to; v případě, že se tyto sklony projevují buď u nás, nebo u někoho jiného výrazně, až extrémisticky, na to příslušně reagovat. Například tak, že daného člověka pověříme úkoly, které vyhovují jeho přirozeným sklonům a slabé stránky, překážejí-li, doplníme nějakým vnějším opatřením; třeba vhodným výběrem jeho spolupracovníků. Nebo, brání-li omezení, která jsou nutně spojena se zřetelným metaprogramem člověka, v dosahování toho, co chce nebo chceme dosáhnout, je možné mu (či sobě) pomoci cestou osvojení si i opačného vzorce myšlení a chování: někdy je lepší být flexibilní, než rigidní.

Emoce

Emoce mají úzký vztah k motivaci a jsou považovány za subjektivní zkušenostní složku motivace. Emoce nejsou nezbytně spojeny s nějakým cílem. Objevují se jako výsledek interakce mezi vjemem vnějšího stimulu, neurální/hormonální odezvy na tyto vjemy (pocity) a subjektivního významu, který těmto pocitům přikládáme (mimochodem: zdá se, že existuje něco mezi šesti až osmi základních geneticky daných reakcí, které jsou spojeny se specifickým výrazem tváře).

Jelikož vliv emocí na motivaci je velmi významný, věnovali jsme emocím a práci s nimi celou jednu sekci Kapitolu o vedení lidí.

Závěrečná doporučení

Možná, že se Vám vybavila otázka, které teorii dát přednost, vypadají-li všechny docela rozumě. Nemyslím, že je vhodné si vybrat jenom jednu; naopak doporučuji pracovat současně se všemi. Vždyť každá z nich se na danou, velmi komplexní problematiku lidské motivace dívá z poněkud jiného úhlu a všechny mají z daného pohledu svá opodstatnění.

Moje osobní doporučení, které se mi za léta praxe osvědčilo, je toto. Jako rámec pro uvažování beru systémový model základních lidských potřeb: Každý člověk má potřebu žít, milovat a být milován, poznávat a nechávat odkaz. V tomto systémovém rámci se pak mohu pohybovat do větších detailů: v jakém pořadí se potřeby budou pravděpodobně naplňovat (Maslow), jaká pravděpodobně bude doba života jejich naplnění (Herzberg), jaká přesvědčení mají lidé o cílech a sobě (Vroom) a s těmito přesvědčeními pracovat, jak lidé vnímají vztah mezi svým vloženým úsilím a dosaženým výsledkem (Adams), jaké mají přirozené vnitřní sklony (myšlenkové tendence) k jednání (McClelland, obecněji metaprogramy). A poté žádoucí chování posiluji (Skinner). A do toho všeho zahrnuji emoce.

Zároveň si pamatuji toto:

 • Je důležité, aby lídr poskytoval pomoc, podporu, inspiraci, aby ukazoval příklady. Hlavně je však důležité poznat lidi takové, jací jsou; co je baví, co je motivuje a snažit se je vést k plnému rozvinutí jejich schopností.
 • Je důležité, aby lídr pomáhal lidem objevovat jejich vlastní schopnosti, předpoklady.
 • Žádný lídr není jediným zdrojem motivace. Je proto důležité pomáhat lidem překonávat vlastní omezení a nalézat jejich vlastní vnitřní motivační zdroje.
 • Je podstatně snazší někoho motivovat, nebo mu pomáhat, pokud se lídr dovede „vcítit do jeho/její kůže”.
 • Hodně v tom lídrům pomáhá empatické naslouchání, které je podstatně více, než pouhé poslouchání. Je to hlavně o pochopení toho, jak se druhá strana cítí.
 • Bez ovzduší vzájemné důvěry a pochopení lze toho dělat v oblasti motivace poměrně málo.
 • Hlavními faktory, které přispívají k uspokojení z práce jsou úspěch, uznání, zajímavá práce, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. S důležitou poznámkou, že pro každého tato slůvka mohou znamenat velmi odlišné věci.
 • Lídr nemůže pouze motivovat jednotlivce; musí zároveň motivovat tým jako celek, a to zejména k jeho týmovému rozvoji. Dávat mu odpovědnost, uznání, zajímavou práci, podporovat pokrok a rozvoj týmu.
 • Nejvyšším posláním lídra není výchova následovníků, ale lídrů.

 

Komentáře   

 
0 # Potřeba uspokojit potřebu, při potřebě rozvíjení potřeb
Milan Fikar 2010-11-29 04:34
Nikoli jen dělení a rozdělování potřeb, ale vzájemné vazby mezi uspokojováním a uspokojením potřeby a jejich dalším vytvářením, tedy jak na základě uspokojení či neuspokojení jedné potřeby vznikají potřeby další, je graficky a slovně vysvětleno v mích článcích na webu www.futurum-fikarum.ic.cz
Prosím, dejte mi zpětnou vazbu, zda je to vysvětleno dost srozumitelně.
Děkuji
Milan Fikar
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Chyba!
ProKi 2011-02-23 09:06
Rekl bych ze tam mas par chyb treba Herzbergerova dvoufaktoralni teorie.. motivatory - absence je nespokojenost a pritomnost je spokojenost ne jak pises ty.. (tak nas to teda ucili a je to i ve skryptech :D)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+2 # Chyba, nebo jenom rozdíl?
Martin Hájek 2011-02-23 13:31
Cituji ProKi:
Rekl bych ze tam mas par chyb treba Herzbergerova dvoufaktoralni teorie...

Děkuji Vám a upozornění na konkrétní rozdíl mezi tím, co máte ve skriptech a tím, co je uvedeno zde. Mám rád lidi, kteří myslí.

Jsem názoru, že tady je to dobře. Takže pro jistotu: podívejte se ještě na jiné zdroje. A když budete tak laskav, tak se sem pak vraťte a napište, co jste zjistil.

Předem díky!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # seminární práce
olena 2011-11-08 14:34
Dobrý den, chtěla bych použit Váš článek ke své s.p. a nejedná se pouze o 900 znaků. Mohl byste se mi ozvat na můj mail, prosím?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Bakalářská práce
Chomca 2011-11-09 06:33
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat, zda mohu použít Vaší práci ohledně teorii motivace ke své ZBP.
Předem děkuji za odpověď.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+4 # Souhlas
Martin Hájek 2011-11-09 10:37
Cituji Chomca:
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat, zda mohu použít Vaší práci ohledně teorii motivace ke své ZBP.
Předem děkuji za odpověď.

Ano, máte jej.
Rád bych však podotkl, že souhlas touto cestou není průkazný.

Představte si, že na vás při bakalářce někdo "skočí", ukáže, že se jedná text z webu, a bude po Vás chtít důkaz, že jste dostala souhlas.
Tak ho odkážete sem. Asi se vám vysměje, protože "Chomca" může být kdokoliv.

Lepší bude, když na případného kverulanta vytasíte mail.

Pokud tedy chcete, napište mi žádost na a já vám na ní mailově odpovím.
A tak budete moci sladce spát věda, že na Vás nikdo nevyzraje.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # Citace?
Culdos 2012-03-20 08:28
Cituji Martin Hájek:
Cituji Chomca:
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat, zda mohu použít Vaší práci ohledně teorii motivace ke své ZBP.
Předem děkuji za odpověď.

Ano, máte jej.
Rád bych však podotkl, že souhlas touto cestou není průkazný.

Představte si, že na vás při bakalářce někdo "skočí", ukáže, že se jedná text z webu, a bude po Vás chtít důkaz, že jste dostala souhlas.
Tak ho odkážete sem. Asi se vám vysměje, protože "Chomca" může být kdokoliv.

Lepší bude, když na případného kverulanta vytasíte mail.

Pokud tedy chcete, napište mi žádost na a já vám na ní mailově odpovím.
A tak budete moci sladce spát věda, že na Vás nikdo nevyzraje.


Neřeší daný problém ve vědě a kdekoliv jinde citace?!?
Vzhledem k tomu, že autor je zde vůbec nepoužívá, mám za to, že se na ně trošku pozapomnělo.
A mimochodem, pokud budete používat cokoliv z tohoto článku do svých kvalifikačních prací, tak se bude jednat o sekundární (již odvozené) citace a ty na mnoha školách (vysokých) nejsou povoleny. Důvodem je právě subjektivní zabarvení myšlenky přidaným názorem jiného autora.

A ještě jedna poznámka - při obhajobě by se státnicová komise či oponent práce vysmáli i tomu emailu. Rozhodně to není zavedená praxe, na rozdíl od citační etiky a citačních norem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Souhlas s použitív Vaší práce
Jaroslava Kopecká 2011-11-16 11:44
Dobrý den,
Chtěla bych Vás požádat, zda mohu použít Vaši práci ohledně teorie motivace k vedení lidí ve své seminární práci.
Děkuji
Kopecká
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # OPSÁNO!!!
Karolína 2011-11-24 22:49
Možná by bylo dobré uvést, z jakého zdroje jsou tyto pasáže OPSANÉ!!! A to doslovně!!!!!
Marie Šamánková a kol., Lidské potřeby ve zdraví a nemoc aplikované v ošetřovatelském procesu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+5 # No teda!
Martin Hájek 2011-11-25 16:54
Cituji Karolína:
Možná by bylo dobré uvést, z jakého zdroje jsou tyto pasáže OPSANÉ!!! A to doslovně!!!!!
Marie Šamánková a kol., Lidské potřeby ve zdraví a nemoc aplikované v ošetřovatelském procesu.

No, já to neopsal. A také si porovnejte data. Já jsem z roku 2006, Vámi uváděná publikace z 2011.

Takže pokud Vám záleží na čistotě autorských práv, což zjevně ano, pak je spíše na místě, abyste upozornila Marii Šamánkovou a kol., aby nezapomínala uvádět zdroje.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Seminární práce
Jaroslav Novotný 2011-11-25 13:41
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o souhlas s použitím Vaší práce v mé seminární práci.
Děkuji.
Novotný
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Ano
Martin Hájek 2011-11-25 16:59
Vážený pane Novotný.
Samozřejmě, můj souhlas máte.

Pokud však mohu doporučit, vyžádejte si jej raději mailem na martin.hajek zavináč vedeme.cz. To proto, že Vámi zvolený způsob je pro případné právní projednávání zcela neprůkazný. Mohl byste s tím mít za deset, dvacet, třicet let, až budete senátorem, či prezidentem, a tento web třeba na smetišti dějin, docela oplétačky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # seminární práce
Filip Lásko 2011-12-06 19:47
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o souhlas s použitím Váší práce v mé seminární práci, jestli budete chtít vyžádám si jej na mailu.
Děkuji.
Lásko
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Ano, ano, ano! S komentářem.
Martin Hájek 2011-12-07 00:37
Cituji Filip Lásko:
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o souhlas s použitím Váší práce v mé seminární práci, jestli budete chtít vyžádám si jej na mailu.
Děkuji.
Lásko


Pane Lásko, můj souhlas tímto máte.
Nežádám po vás, abyste mi napsal mail. Je mi jedno, jakým způsobem souhlas generuji. Mohu i kouřovými signály, či hvízdáním na prsty.
Pokud Vám tohle stačí, jsem v pohodě.

Vám by to být jedno nemělo. Vy potřebujete něco hmatatelného, průkazného, až na vás náhodou nějaký šťoural třeba za deset, dvacet let vyskočí, že jste něco někde opsal. Já oním šťouralem zatím nebudu. Ještě jsem nepozbyl rozumu, abych vyskakoval na nebohé studenty a jejich seminárky. Vyskakuji jenom na ty, kteří se mojí prací živí.

Proto berte "napsat autorovi mail" spíše jako vřelé doporučení pro vaši budoucí ochranu od bůhvíjakých lidí, než jako můj teror, který mi způsobuje zvrácené potěšení.

A k seminárce i jejím blahodárným důsledkům na vaše známky a celou lidskou civilizaci Vám držím palce
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # souhlas s použitím Vaší práce
Martina Berková 2012-01-30 18:06
Dobrý den pane Hájku,

ráda bych Vás požádala o souhlas s použitím Vaší práce v mé bakalářské práci.

Děkuji, s pozdravem Martina Berková
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Souhlas s použitím Vaší práce
Martin Jiruš 2012-03-22 12:46
Dobrý den, rád bych použil některé pasáže z této Vaší práce do své absolventky.
S přáním pěkného dne a důvěrou v kladné přijetí Martin Jiruš
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Souhlas posílám mailem
Martin Hájek 2012-03-22 16:36
Cituji Martin Jiruš:
Dobrý den, rád bych použil některé pasáže z této Vaší práce do své absolventky.
S přáním pěkného dne a důvěrou v kladné přijetí Martin Jiruš


Poslal jsem Vám souhlas na mail, který jste uvedl. To abyste si ho mohl založit a měl jej k dispozici, a to i kdyby tyto stránky zmizely v propadlišti dějin.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # ZBP
Petra Nousková 2012-04-19 12:28
Dobrý den, ráda bych část Vašeho článku použila ve své bakalářské práci. Mohli bychom se po e-mailu domluvit? :)

Děkuji, Petra Nousková.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Hirearchie potřeb - originální verze
Majdi 2012-12-06 22:04
Dobrý den,

v odstavci o Maslowově motivační teorii odkazujete na vaše webové stránky, kde je možno stáhnout originální verzi hirearchie potřeb. Chtěla bych se zeptat, kde mohu tento odkaz najít ?

Děkuji

Martina
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Originál - odkazy
Martin Hájek 2012-12-07 13:07
Cituji Majdi:
Dobrý den,

v odstavci o Maslowově motivační teorii odkazujete na vaše webové stránky, kde je možno stáhnout originální verzi hirearchie potřeb. Chtěla bych se zeptat, kde mohu tento odkaz najít ?

Děkuji

Martina


Já jenom upřesnění: jde o původní (originální) verzi Maslowa, která obsahovala jenom pět stupínků pyramidy, nebo o původní (s vysokým rozlišením) obrázek, který obsahuje osm stupňů a který je publikován nahoře?

Pokud se jedná o to první, je to (třeba), tady: www.businessballs.com/.../

Pokud se jedná o to druhé, tak mi řekněte. Někde to ve svém počítači najdu a pošlu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # Potřeba uspokojit při potřebě ............... ........
Milan Fikar 2012-12-07 00:26
Vážený pane Hájku, je mnoho teorií mluvících o potřebách, a jak se o nich doposud uvažuje, jejich dělení na různé stupně. Já bych řekl, na míře jejich rozvoje, u daného jednotlivce a míře jejich uspokojení. Vy zde mluvíte o motivacích. Já nejsem osoba studovaná a tedy neovlivněná jinými názory. Jen s některými více souhlasím a s jinými jsem více v opozici. Můj problém ne ni ve vysvětlení mých myšlenek, ale v pojetí pojmů. Problém mých předchůdců vidím v tom,že většina z nich se kontaktovala s poměrně úzkým okruhem, většinou stejně založených a nebo dokonce jen úzce zaměřených vrstevníků. Další problém, který vidím je v dosavadní namyšlenosti lidí v to, že jsou lidé. S tím jak poznáváme sebe, jako lidi a rozšiřují se naše poznatky o životě ostatních živočišných druhů a životě vůbec, zjišťujeme, že oproti ostatnímu životu nejsme zas tak rozdílní. Problém je v tom, že s těmito poznatky ztrácíme potřebu našeho smyslu. tedy motivaci k našemu smysluplnému snažení se, není li naší životní potřebou "hromadění majetku", na jakékoli společenské úrovni.
Trochu odjinud.
Tím že dnes má možnost publikovat skoro každý, nepublikují jen teoretici, ale i praktici. Nevím jak hodně z praxe, nebo z teorie vycházíte Vy, Ze své životní praxe však určitě publikuje Ivo Toman. Z jeho prací vyplývá ztráta iluzí v jednotné schopnosti, motivaci, míře potřeby a schopnosti si je uspokojit sám, v plošné populaci. Mám pocit, že až příliš se ve svých pracích soustřeďuje na individuum a ztrácí smysl pro kolektivní různorodost .
Já jako člověk s vlastním názorem na život, člověka a zabývajícím se jho vývojem, tedy vývojem potřeb, si rád rozšířím své obzory kontaktem s lidmi znalými. Rád bych se s Vámi kontaktoval a vyměnil si svoje názory. Pro začátek si můžeme vyměnit svoje názory po internetu.
Potřeba - vše důležité pro jednotlivce, případně danou skupinu
Hodnota - stupeň schopnosti a možnosti uspokojení dané potřeby
Stimul - míra schopnosti uspokojení dané potřeby za uspokojení si jiné potřeby, důležitější pro daného jednotlivce.
Motiv - stupeň potřebnosti uspokojení potřeby
Cíl - stupeň šířky uspokojení si dané potřeby
Přesvědčení -víra v možnost uspokojení potřeby.
Rád uslyším -přečtu si Váš názor
Milan Fikar
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Potřeba uspokojit
Martin Hájek 2012-12-07 13:43
Dobrý den,
výměnu názorů a zkušeností, kterou jsou předmětem tohoto webu, vítám.

Píšete, že podle vašeho názoru
Citace:
Potřeba - vše důležité pro jednotlivce, případně danou skupinu
Hodnota - stupeň schopnosti a možnosti uspokojení dané potřeby
Stimul - míra schopnosti uspokojení dané potřeby za uspokojení si jiné potřeby, důležitější pro daného jednotlivce.
Motiv - stupeň potřebnosti uspokojení potřeby
Cíl - stupeň šířky uspokojení si dané potřeby
Přesvědčení -víra v možnost uspokojení potřeby.
Pro teď si vybírám schopnost
hodnotu a stimul určitě nelze definovat jako míru schopnosti.
Například někdo umí matematiku lépe, jiný hůře (schopnost). Jaká je za tím hodnota? Jaký stimul?

Lze se shodnout (?) na tom, že schopnost je veličina, kterou vypovídá o obratnosti, se kterou entita dosahuje cílů, uspokojuje potřeby, naplňuje hodnoty. Schopnost je tedy veličinou, která charakterizuje entitu s ohledem na obratnost v určité činnosti. Schopnost lze měřit, přičemž měřené hodnoty lze mezi sebou porovnávat ve smyslu větší, menší.

Hodnota, jako je například cihla zlata, nebo zdraví nevypovídá a stupni schopnosti schopnosti nějaké entity nic.
Stimul, jako například kopanec, nebo výstřel ze startovní pistole, také ne.

Asi to chce hodnotu a stimul pojmout nějak jinak.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Super
Silvia 2016-03-05 16:46
Super zhrnutie najdôležitejšie ho. Ďakujem
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář

Základní pravidla k psaní příspěvků jsou uvedena zde.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se