Úvod k sekci Motivace a vedení lidí

Existují manažeři, kteří se domnívají, že motivace lidí je náplní práce personálního oddělení. Znám je.

Existují manažeři, kteří se naopak upřímně snaží své lidí motivovat, ale jaksi se jim to moc nedaří. Také je znám.

To první je ignorantský nesmysl, se kterým asi těžko něco pořídím, to druhé lze výrazně zlepšit.

Cesta začíná v identifikaci toho co a jak.

Manažer má dvě základní role: vedoucí a řídící. Manažerské řízení a vedení se jako činnosti liší v účelu, předmětu a způsobu. Standardní manažerské teorie uvádějí následující fakta:


Vedení Řízení
Účel

Účelem vedení je poskytnout účel, cíl , základní strategii a vzbudit nadšení, zaujetí, zápal a dodat vnitřní energii k činnosti.

Cíl, základní strategii a připravené lidi předává řízení k další práci.

Pod připravenými lidmi se chápou lidé vhodní, ochotní a schopní plnit strategické záměry organizace.

Přebírá od vedení cíl, základní strategii a připravené lidi.

Řízení vnímá připravené lidi jako část celkových zdrojů organizace.

Účelem řízení je s využitím organizačních struktur a systémů přetavit, v rámci dané strategie, zdroje v žádoucí výsledky.

Žádoucí výsledky jsou vymezeny účelem a cíly stanovených vedením.

Předmět působení Předmětem působení jsou lidé a jednotlivec, sdílené hodnoty, styl a kultura. Předmětem působení jsou zdroje, struktury a systémy.
Způsob dosahování výsledků Dodává lidem psychologické zdroje, odstraňuje jejich vnitřní překážky. Odhaluje a rozšiřuje potenciál lidí. Inspiruje, motivuje a deleguje.

Plánuje, organizuje a koordinuje zdroje, dohlíží a kontroluje, vyhodnocuje.

Nejen, že se činnosti vedení a řízení liší, ale zároveň se výborně doplňují a vytvářejí tak harmonický celek. Jedna bez druhé je jaksi neúplná, polovičatá. Pouze ty organizace, které jak vedou, tak řídí využívají naplno svůj potenciál. Předpokladem pro to jsou ovšem sami manažeři; manažeři, kteří jak vedou, tak řídí.

Jednou z důležitých funkcí manažera v jeho vedoucí roli je vzbudit v lidech nadšení, zaujetí, zápal a dodat lidem vnitřní energii k žádoucí činnosti. Jinak řečeno motivovat.

Dovednost motivovat lidi je zcela odlišná od dovedností, které jsou potřebné pro dobré řízení. Je to zejména z toho důvodu, že při motivování působí manažer na jinou stránku lidské osobnosti, než při řízení. Vysvětlím podrobněji.

Účelem motivace je vzbudit nadšení, zaujetí, zápal a dodat vnitřní energii k činnosti. Jinak řečeno jde o to vzbudit potřebné emoce.

Je prokázáno, že emoce jsou zpracovávány v části mozku, který se nazývá limbickým systémem. Paul MacLean, významný badatel v oblasti výzkumu mozku napsal: „Limbický systém, tento primitivní mozek, který nemůže číst ani psát, nám poskytuje cítění toho, co je reálné, pravdivé a důležité.” Kromě toho limbický systém také zprostředkovává hudbu, intonaci řeči a metaforu.

Součástí, nebo spíše jakýmsi centrem limbického systému, je tzv. amygdala.

Amygdala dostává informace od kortexu, sjednocuje senzorické informace jak z vnějšího, tak i vnitřního subjektivního světa, což má za následek pocit „reality”. Neumí rozlišit mezi tím, co je reálné a tím, co je pouhá představa. Na obojí reaguje stejně, jako na věc reálnou. Stačí si například pouze představit citrón, jeho kyselou chuť, a amygdala na to reaguje jako na citrón skutečný a dává pokyn tělu, co s tím má dělat: vylučovat sliny.

Myšlení je zprostředkováváno jinou částí mozku, neokortexem. Neokortex „rozumí” racionální, logické řeči. Limbický systém však této racionální informaci prostě „nerozumí”. Jelikož amygdala také spojuje emoce se symboly, limbický systém jako celek „rozumí” pouze metaforám, symbolům, asociacím a reaguje na ně. Proto jsou logické argumenty tak málo účinné při změně emocí, proto manažeři, kteří neumí pracovat s emocemi svými a s emocemi „svých” lidí, nemohou účinně motivovat a proto obyčejně v roli lídrů selhávají.

Pro účinnou motivaci však pouhé „být dobrý v práci s emocemi” nestačí. Je třeba vědět, že lidská motivace se řídí nějakými přírodními zákony. Pokud ten, který motivuje, tyto zákony ignoruje, dočká se překvapení, protože zákony fungují, ať chce, či ne. Pro účinnou motivaci je nutné tyto zákony znát a využívat je.

Ani to však nestačí.

Důvodem je skutečnost, že zatímco lidé, jako živočišný druh, jsou stejní, každý člověk je, díky své subjektivní, jedinečné a individuální zkušenosti, jiný. Tato skutečnost klade na osobu, která motivuje, další nároky: umět pozorovat, empaticky naslouchat, akceptovat a chápat.

V následujících článcích sekce Motivace a vedení lidí postupně probereme oba základní okruhy: přírodní zákony motivace a to, jak je uplatnit v manažerské praxi při motivování lidí.

Po prostudování a zvládnutí uvedené problematiky byste měli být teoreticky schopni dobře motivovat ostatní.

Říkám teoreticky a tak to také myslím. Je tady totiž ještě jedna věc navíc.

Motivační dovednosti jsou totiž neoddělitelně spjaty s osobností toho, který motivuje: rozvrácená, nevyrovnaná osobnost, osobnost, která neumí vést ani sebe, těžko bude tou osobou, které lidé naslouchají. Pro člověka, který chce vést a tedy i motivovat to znamená mnoho práce se sebou samotným. Což je, mimochodem, opět další rozdíl od řízení, které je zaměřeno směrem ven, směrem na prostředí, systémy, struktury a lidi v nich.

Seberozvojem, jehož smyslem je v tomto kontextu být vyrovnanou, harmonickou, integrovanou a vyzrálou vůdčí osobností se v této sekci zabývat nebudeme. Znovu však opakuji, být takovou osobností je nutným předpokladem pro udržitelnou motivaci lidí. Vřele všem doporučuji se tím zabývat paralelně se studiem motivace.

Pokud tedy nepatříte mezi ty „manažery”, kteří se domnívají, že motivace lidí nepatří k jejich práci, ale že je to práce a zodpovědnost personálního oddělení, jsou následující příspěvky určeny právě pro vás. Pro Vás, kteří vedou, nebo vést chtějí.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se