Osobní a týmová integrita

Tvrdí se, že vůdčí osobnost by měla být integrovanou osobností. Tvrdí se, že je výhodné, jestliže tým, který vedete, je týmem integrovaným.

Jelikož jsou pojmy integrovaná osobnost a integrovaný tým, zdá se, ve světě důležité, mělo by nás zajímat, co to osobní či týmová integrita je, jak se pozná, proč vůbec o ni usilovat a konečně jak se osobní a týmové integrita dosahuje. Právě tomu je věnována tato část Kapitol o vedení lidí.

Co je osobní a týmová integrita

Pro naše běžné potřeby vedení lidí, není nutné znát veškeré nuance a pohledy na integritu osobnosti. Psychologické, sociální, náboženské, filozofické, nebo metafyzické a další.

Poměrně podrobným studiem jsem zjistil, že ve všech pohledech na integritu jsou explicitně, nebo implicitně zastoupena tři slova: celistvost, soulad a synergie. Zhruba řečeno, je integrovaný člověk, nebo tým, člověkem či týmem celistvým, harmonickým a synergickým.

Všimněte si, že tato tři slova nepopisují obsah charakteru člověka, jako je například odvaha, nebo čestnost, ale vztah. Všechna tři slova popisují nějakou relaci: celistvý vůči čemu?, harmonický podle čeho? synergický vzhledem k čemu?

Například pojem „celistvý objekt” znamená, že objekt je podle nějakého kritéria úplný. Nic mu, z daného pohledu, nechybí.

Při posuzování celistvosti je zde však vždycky otázka „vzhledem k čemu celistvý?” To znamená, že objekt sám o sobě nemůže tvrdit, že celistvým je a vždycky musí být stanoven nějaký vztak k okolí objektu.

Je to stejné, jako při posuzování slabých, nebo silných stránek. Tato slova dostávají význam teprve po uvedení kritérií či kontextu. Jinak nejsou ničím.

Celistvost je tedy vztah objektu k jeho okolí posuzovaná podle nějakého kritéria. Kritérium uvádí, jak moc objekt celistvým je.

Pojem „soulad” je opět pojmem vyjadřujícím vztah: být v souladu s nějakým dalším objektem.

A podobně je tomu u pojmu „synergie”: nejméně dva objekty jsou v takovém vztahu, že výsledek celku převyšuje součet individuálních výsledků.

Mimochodem: synergie je právě důvodem, proč integrujeme. Integrujeme proto, aby celek poskytoval výsledek lepší, než poskytují oddělené části.

Osobní integrita tedy není to, o čem se často myslí, že osobní integrita je: morální a občanskou bezúhonnost. Neposkvrněný charakter. Osvícenost. Nic z toho to není. Je možné být podvodníkem a zároveň být integrovanou osobností.

Otázka (osobní, týmové) integrity je otázka, zda má daný objekt (člověk,tým) všechny potřebné části vzhledem k něčemu (celistvost) a zda má tyto části pospojovány mezi sebou vhodným způsobem (soulad, synergie).

Osobní a týmová integrita je podle tohoto pojetí, na rozdíl od etiky a morálky, spíše technickou záležitostí. Stačí jenom vědět, jak na to.

A pro jistotu ještě jednou. Osobní integrita představuje:

Celistvost
Daná osoba má všechny potřebné složky osobnosti.
Vzhledem k čemu potřebné? Vzhledem k zákonitostem univerza, ke kontextu prostředí a kontextu poslání (kontextu úkolu).
Soulad
Tyto složky jsou mezi sebou harmonicky vyvážené.
Synergie
Složky se mezi sebou vzájemně posilují a rozvíjejí.

Používám-li zde termín „složky osobnosti”, pak mám na mysli všechny složky různých pohledů na člověka, které jsou vzhledem k prostředí a poslání daného člověka relevantní.

Pochopení velmi pomáhá, pokud si představíme jedince, jako podnik. Ten má v dané době a daném prostředí nějaké poslání. Má k tomu všechny lidi (celistvost)? Není jich pro nějakou oblast činností příliš mnoho a někde zase málo, není někdo z nich vzhledem k ostatním příliš slabý a někdo zase příliš dobrý (soulad)? Je jim jasná jejich úloha, pomáhají si, pracují společně ke společnému prospěchu (synergie)?

A podobně je tomu při integraci týmu. Ostatně neintegrovaný tým není týmem, ale skupinou lidí.

Při osobní a týmové integritě tedy všechny uvedené vnitřní složky jsou úplné, harmonicky vyvážené a synergicky působící vzhledem ke kontextu prostředí a úkolu. Vnitřní a vnější složky vytvářejí další úplný, harmonický a synergicky působící celek.

K čemu je osobní a týmová integrita a jak se pozná

Při zdůvodňování významu osobní integrity začněme opačně. Jak se dělá, že není, a jaké to má důsledky.

Pokud jedinci vzhledem ke kontextu jeho poslání či úkolu chybí nějaká část, například má nedostatečné znalosti, nebo chatrnou tělesnou schránku, je patrné, že nemůže dosáhnout vynikajících výsledků.

Stává se, že jedinec má všechny potřebné části, ale nejsou mezi sebou v potřebném souladu. Jakoby se mezi sebou hádali. Místo, aby produkovali, spotřebovávají energii na neproduktivní dohady. Výsledky pak také trpí.

A konečně synergie. Mohou být všechny nutné části k dispozici, mohou být v souladu, ale nepomáhají si navzájem. Například se lze věnovat koníčkům, které do ostatních oblastí života jedince nic neposkytují. Jsou samoúčelné. Samozřejmě, že to jde. Samozřejmě, že se to děje. Uvažte však, že je určitě lepší, když samoúčelnost změníme na podporu ostatních složek.

Pojďme dále.

Položte si nyní otázku, zda existují nějaké činnosti, které neděláte rádi? Které prostě děláte jenom proto, že musíte?

Pokud je odpověď kladná, dostáváte signál, že je tady nějaký rozpor. Rozpor, mezi tím, co by mělo být a tím, co je. To není integrovaný stav.

Integrovaná osobnost totiž zákonitě:

  • vše to, co dělá, dělá ráda,
  • to, co dělá, dělá dobře,
  • z toho, co dělá, má dobrý pocit,
  • z výsledků, kterých dosahuje, má dobrý pocit.

Myslím, že stojí za to být integrovanou osobností. Všechny složky fungují v synergické spolupráci a celek, Vy, jste něčím více, než pouhý součet částí. I vaše výsledky a efektivita jejich dosahování jsou též úplně někde jinde.

A u týmů je to podobné.

Integrita: stav a proces

Slovo integrita popisuje stav nějakého objektu v prostředí v nějakém okamžiku.

Prostředí je velice proměnné. Takže i integrita se vzhledem k vnějším okolnostem neustále mění. Jediným způsobem, jak si dostatečnou integritu udržet je neustále integrovat, integrovat, integrovat. Neustále získávat ze svého okolí signály, porovnávat stávající integritu vzhledem k těmto okolnostem a přizpůsobovat tomu elementy a vazby mezi nimi.

Ostatně o tom psal již Lao Tzu (Lao-c') ve svém nesmrtelném díle Tao Te Ching (Tao-te-ťing, Kniha o cestě a ctnosti). Napsal, že dosažení plné integrity znamená dosáhnout dokonalého stavu. A dokonalost je to, co nelze vylepšovat. To jest je již statická. Taková dokonalost musí zákonitě uprostřed pohybu universa zaniknout. Přestává být dokonalostí, přestává být plnou integritou. Nazbývá tedy, než stále na osobní či týmové integritě pracovat a vylepšovat ji s tím, že konečného dokonalého stavu sice dosáhnout lze, ale jenom na prchavé okamžiky. Stále bude na čem dělat.

Integrita je stav o který je třeba neustále pečovat neustálou integrací.

Vzpomínáte si také, jak jsem v definici leadershipu psal o tom, že „... a pak už jenom stačí pokračovat v nekonečné a vzrušující cestě hledání a nalézání a harmonického rozvoje sebe i jiných...”? Integrace tvoří z toho významnou, byť i malou část.

Jak se osobní a týmová integrita dosahuje

Výše jsem uvedl, že je to čistá technologie. Je snadná, pokud se ví, jak na to.

V této sekci nechci rozebírat otázky úplnosti, ani synergie. Omezím se pouze na dosahování souladu.

Bez ohledu na to, z jakého pohledu se díváte na složky osobnosti nebo týmu, je nutné je uvádět do vnitřního souladu a souladu s vnějším kontextem. Robert Dilts tomu říká „vyrovnání” (alignment), Daniel Goleman „vyladění”, lidová mluva hovoří o „vyčištění”. Jelikož v konečném důsledku se jedná o synergický, rezonanční efekt, osobně dávám přednost termínu „sladění”.

A právě o sladění osobních a týmových složek, technice, která jednak poskytuje užitečnou informaci o tom, která z neuro-logických, nebo logických úrovní je poněkud stranou, technice, která umí jednotlivé složky mezi sebou sladit a tím dosáhnout vzhledem k danému kontextu integrity, budeme psát v následujících dvou kapitolách.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se