Úvod do pojmů managementu a leadershipu

Někteří lidé ztotožňují management s leadershipem, jiní tyto pojmy berou jako vzájemně se vylučující. Existují i lidé, kteří vnímají jeden z pojmů jako součást druhého.

Je jisté, že v obsahu pojmů management a leadershipu (vedení lidí, vůdcovství) a v jejich vztazích je nejednoznačnost, které někdy může vést až ke zmatkům s neblahými důsledky.

Ti, kteří se zabývají managementem profesionálněji, by si měli udělat v používané terminologii křišťálově jasno.

Všem třem klíčovým pojmům - managementu, vedení a řízení - a vztahům mezi nimi věnuji pozornost v této části kapitol. Neočekávejte však žádnou rešerši. Píši hlavně to, co považuji za rozumné, důležité a užitečné.

Netrvám na tom, abyste sdíleli mé názory sdíleli. Nabízím jedno z možných, a domnívám se že dostatečně podložených, hledisek.

Abychom mohli vůbec odkud začít, definujme si pojem manažera.

Pro úplný začátek se spokojme s velmi obecnou definicí:

Manažer je člověk, který dosahuje výsledků prostřednictvím jiných lidí.

Této definici vyhovuje opravdu velmi mnoho lidí. Může to být rodič, jehož cílem je, aby byl posekaný trávník, aniž rodič sám osobně na něj vztáhne ruku, může to být bandita, který dohlíží, aby mu jeho zajatci vykopali pirátský poklad, může to být člověk, který je jmenován ředitelem firmy a který má nějak zařídit, aby byl co největší zisk, může to být vůdce náboženské sekty a podobně.

Ti všichni mají společné to, že nějak zařizují, aby lidé něco udělali, aby byl cíl splněn. A proto jsou, ve smyslu uvedené definice, manažery.

Některé obecné koncepce managementu a leadershipu

Koncepcí, které popisují management a leadership je celá řada.

Jedna z koncepcí definuje leadership podle toho, jakou funkci manažer v organizaci zastává. Pokud je manažer na vrcholu organizační pyramidy, bývá nazývám lídrem. Tento koncept milují média.

Jiná koncepce rozpoznává lídra podle toho, co manažer dělá. Pokud inspiruje, motivuje, deleguje, je lídrem. To je doména behavioristických psychologů.

Další koncepce se soustřeďuje na kvality manažera. Na to, jaké osobnostní charakteristiky manažer má. Je například čestný, upřímný, inspirující, atd., atd. A pokud takovým je, pak je lídrem. Marketingové agentury, které jsou placeny za to, aby o někom vzbudily zdání vůdce, ačkoliv daný člověk prokazatelně umí vést pouze koloběžku, se rády chápou alespoň jeho kvality. Každý člověk totiž nějaké kvality má.

Nelze opomenout ani situační přístup, který zdůrazňuje hledisko toho, co manažer zná a umí. Pokud to zná a umí, je lídrem. Tohle milují personální agentury a personální oddělení. Desetiminutový test a je to.

Nemohu říci, že mě některá z těchto koncepcí neovlivnila. Ovlivnily mě všechny, protože do určité míry má každá z nich svoji pravdu.

Zastávám názor, že holistický manažer a vůdčí osobnost, to je všechno uvedené dohromady: musí někým být (charakter i pozice v čele), musí v něco věřit (postoje, charakter, hodnoty), něco umět (znalosti a dovednosti), něco dělat (činnost, chování) a musí něco s ostatními lidmi sdílet (transcendence, širší smysl, láska, sounáležitost, duchovno).

A navíc k tomu nabízím ještě jedno hledisko: nebylo by zajímavé se podívat na to, na které skutečnosti tohoto světa manažeři působí? Něco v tom smyslu, jakože dřevorubec působí na dřevo, zedník na stavební materiál a podobně.

Možná si řeknete, že je zbytečné pátrat po tom, na co manažeři působí, protože je to jasné: manažeři působí hlavně na lidi. Souhlasím.

Pro rozlišení managementu a leadershipu je však vhodné poněkud podrobněji rozebrat, na které konkrétní stránky člověka manažeři svoji činností působí. Uvidíme, že v tomto rozlišení se nachází podstatný rozdíl.

A ukážeme si to hned v následující kapitole, kde se seznámíme s tím, jak se v průběhu historie působení manažerů na lidi měnilo a vyvíjelo.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se