Jak zlepšit svoji emocionální inteligenci

Literatura o vedení lidí popisuje schopnost práce s našimi emocemi a schopnost naší interakce s ostatními jako emocionální inteligenci. O její důležitosti jsme se již zmínili v článku Emocionální inteligence; ukazuje se, že téměř sto procent těch, kteří se jako lídři neosvědčili, postrádali dostatečnou úroveň emocionální inteligence. Pouze tehdy, když pochopíme a ovládneme své reakce a emoce a svoji interakci s ostatními se můžeme stát opravdovými vůdčími osobnostmi.

Nyní si pojem emocionální inteligence uvedením podrobností upřesníme a konkrétně si ukážeme, jak ji můžeme zlepšovat.

Emocionální inteligence se strukturuje (podle Center for Creative Leadership) do tří osobních a dvou sociálních kompetencí, přičemž každá z nich má své další podsložky:

Sebeuvedomění

 • emoční sebeuvědomění: uvědomovat si své vlastní emoce a jejich důsledky,
 • sebepoznání: uvědomovat si své vlastní silné stránky včetně jejich omezení,
 • sebevědomí: uvědomovat si svoji vlastní hodnoty a a své schopnosti.
 • Myslím, že CCL by na tomhle mohlo ještě popracovat. Člověk není pouhá suma emocí, silných a slabých stránek, hodnot a schopností. K sebepoznání je toho o dost více.

Seberegulace

 • sebekontrola: ovládat své nežádoucí emoce a impulsy,
 • důvěryhodnost: být čestný a integrovaný,
 • svědomitost: převzít odpovědnosti za své činy a výsledky,
 • přizpůsobivost: být flexibilní při zacházení se změnami,
 • inovativnost: být otevřený a smířený s novými nápady a informacemi.
Nesouhlasím s prvním bodem. Podle mě je mnoho tzv. nežádoucích emocí výborných. Kromě jiného nám lidem, jako biologickému druhu, umožnily přežít. A proto, konec konců nejde tady o ovládání emocí, ale o ovládání reakcí na ně. A to je, prosím pěkně, docela rozdíl!

Osobní motivace

 • elán: usilovat o překročení stávajících standardů,
 • angažovanost: ztotožnit se s cíli skupiny a organizace,
 • iniciativnost: být připraven k využití příležitosti,
 • optimismus: vytrvat při dosahování cílů navzdory překážkám a nezdarům.
Nesouhlasím s druhým bodem: chraň bůh, aby kompetence, nebo emocionální inteligence člověka byly posuzovány podle toho, zda se ztotožňuje s cíli skupiny, nebo ne! Angažovanost se totiž může projevit také tak, že s nimi vůbec, ale vůbec nesouhlasí!

Sociální uvědomění

 • empatie: vnímat emoce ostatních a aktivně se zajímat o záležitosti ostatních lidí,
 • orientace na služby: předcházet přáním klientů, rozpoznávat je a uspokojovat je,
 • rozvíjení ostatních: vnímat potřeby ostatních vzhledem k jejich osobnímu rozvoji a posilovat jejich schopnosti, dovednosti a znalosti,
 • využití rozdílnosti: kultivovat příležitosti prostřednictvím odlišnosti lidí,
 • skupinové uvědomění: vnímat skupinové emoce a síly vzájemných vztahů.

Sociální dovednosti

 • vliv: využívat při přesvědčování efektivní taktiky,
 • komunikace: vysílat pochopitelné a přesvědčivé signály,
 • leadership: inspirovat a usměrňovat lidi a skupiny,
 • katalyzátor změn: iniciovat, vést a řídit změny,
 • management konfliktů: vyjednávat a řešit neshody,
 • vytváření vztahů: budovat, podporovat a udržovat prospěšné vztahy,
 • kooperace a spolupráce: pracovat s ostatními směrem ke sdílenému cíli,
 • týmové schopnosti: vytvářet týmovou synergii ve prospěch dosažení sdíleného cíle.

Jak zlepšit svoji emocionální inteligenci?

V současné době jsou prakticky všichni lidé, kteří se zabývají emocionální inteligencí, zajedno, že

 1. emocionální inteligenci lze rozvíjet,
 2. rozvoj emocionální inteligence je dlouhodobý a obtížný proces.

Pro ty, kteří svou emocionální inteligenci nechtějí nechat náhodě a chtějí ji cílevědomě rozvíjet, lze doporučit následující minimální kroky:

 • Udělejte si revizi stávajícího stavu své emocionální inteligence. Stačí na kus papírku a podle struktury výše.
 • Stanovte si cíle zaměřené na rozvoj vašich slabších stránek - osvojení si dalších mentálních vzorců a vzorců chování.
 • Vyhledejte si někoho, kdo vám s tím může pomoci. Mentora. Nějakou organizaci či jednotlivce s příslušnými zkušenostmi. Zapomeňte na klasické učení. Není to o práci s logikou, ani o práci s kreativitou. Emoce jsou o jejich prožívání.
 • Modelujte, zkoušejte a prakticky si osvojujte nové mentální vzorce a nové vzorce chování.
 • Pozorujte, co se děje a flexibilně upřesňujte své cíle.
 • Pokračujte a nenechte se odradit a hledejte průběžně posilující zdroje na vaší cestě.

Začněte teď hned ve své organizaci, firmě, rodině, klubu rozvíjet svoji emocionální inteligenci. Konkrétně tak, že:

 • Budete poskytovat příležitost jednotlivcům, aby hovořili o svých pocitech, přáních a myšlenkách. Budou-li chtít. Musí k vám nejprve cítit důvěru. Takže jim nejprve dokažte, že za to stojíte!
 • Budete o svých pocitech nejen mluvit, ale vaše pocity na vás také musí být vidět. Ukažte svému okolí, jak se cítíte! Pokud je k tomu okolí méně citlivé, nebojte se řečí těla zdůraznit a poskytnout svému okolí dostatečně pochopitelné signály o tom, jak se cítíte.
 • Budete za svoje emoce zodpovědný a to neznamená, že se za ně budete stydět, neřku-li se jich budete zbavovat.
 • Budete emoce projevovat nejen slovně a gesty, ale též přímo fyzicky. Pohlazení či přátelské poplácání po rameni dělá na správném místě a ve správný čas zázraky.
 • Budete poskytovat systém, strukturu a stabilitu. Nejen v krizích, ale i při změnách všeho druhu lidé dost často ztrácejí hlavy, nevědí, co dělat, nevědí, čeho se chopit teď hned a čeho se chopit pak. Neumí rozpoznat priority a správný okamžik. Využijte tedy každé takové příležitosti k tomu, abyste se naučili se s nepředvídaným vypořádat.
 • Nebudete utíkat před konflikty a problémy a nabídnete pomocnou ruku.
 • Budete vyhledávat rozdílnosti v lidech a budete se z ní těšit a využívat ji společně s nimi k dosažení společně prospěšného cíle.
 • Budete vyhledávat další příležitosti k rozvoji své emocionální inteligence.
 • Budete trpěliví. Rozvoj emocionální inteligence není o dosažení cíle, jako spíše o cestě; cestě postupného a neustálého procesu kultivace vaší osobnosti.

Zlepšení a úspěchy se postupně dostaví.

Zpracováno podle různých článků publikovaných na stránkách Center for Creative Leadership.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se