Leadership kompetence jinak?

V roce 2006 vyšel v nakladatelství Jossey Bass sborník prací „Leadership of the future 2”. Přestože knihu vzhledem k jejímu věhlasu velmi pravděpodobně znáte, chtěl bych se, alespoň na okamžik, podrobněji zamyslet nad některými jejími nejzajímavějšími příspěvky.

Edgar H. ScheinDnes bych se chtěl věnovat příspěvku profesora Edgara H. Scheina, známého to badatele, učitele, spisovatele a konzultanta, který se proslavil především svoji činností v oblasti organizační kultury a leadershipu. Ve sborníku Edgar H. Schein publikoval příspěvek pod názvem Leadership kompetence.

Leadership kompetence jsou starou známou a docela obehranou písničkou. Zajímavé však je, že každá organizace, nebo dodavatel seznamu kompetencí, má jinou množinu kompetencí nezřídka čítající i přes sto položek. Čert aby se v tom vyznal.

„Všechny z nich,” říká Edgar Schein, „jsou založeny na psychologii, a to psychologii individuální nebo psychologii sociální.” „Problémem je,” pokračuje Schein, „že jsou příliš psychologické.” A vysvětluje, že tudíž i prabídně uchopitelné. A navrhuje jiný přístup. Přístup, který více zohlední kontext organizační kultury.

Podle Scheinova návrhu, by měl lídr

  • myslet jako antropolog,
  • mít schopnosti jako rodinný terapeut,
  • kultivovat umělecké instinkty a důvěřovat jim.

A hned máme jasno: Schein se v zásadě vrací ke konceptům, které jsou notoricky známy z nemonoteistických kultur. Například kultur vyrostlých z hinduismu, buddhismu, nebo z přírodní kultury, které mají např. indiánské kmeny.

Všiml jsme si, že lidé z těchto kultur leadership popisují, a to zásadně, prostřednictvím směsice rolí, chcete-li, tak jakýchsi archetypů (ne nutně lidských), které lídr musí žít všechny a synergicky. To proto, aby to vystihlo celou komplexnost, i proto, aby to fungovalo dohromady efektivně. Podle kontextu nebo řešeného cíle, vystupuje v různých časech do popředí různá role lídra.

Jakou funkci tyto Scheinovy leadership role mají?¨

Myslet jako antropolog

znamená

  • uvědomit si, že lídr působí v nějaké kultuře. A ta jej, bude-li lídr rigidní, může za lídra přijmout, nebo jej také odmítnout;
  • pochopit kulturu, ve které působí;
  • uvědomit si, že jeho důležitou prací je vhodně kulturu ovlivňovat tak, aby podporovala řešení vnějších a vnitřních výzv organizace.

Mít schopnosti jako rodinný terapeut

podle Scheina znamená schopnost vnímat systémy a schopnost do nich intervenovat”., přičemž pod intervencí rozumí „utvářet procesy, které mění systémy ve směru strategických cílů”.

K tomu dvě poznámky:

Za prvé: ve svém článku Schein pod slovem systém zjevně rozumí termín z teorie komplexních systémů. Pod komplexním systémem se například, podle jedné mé oblíbené definice, rozumí množina vzájemně interagujících, na sobě závislých částí, která jako celek vykazuje vynořující se vlastnosti, nebo chování. Jsou však definice i jiné.

Za druhé. Mít schopnosti rodinného terapeuta znamená podle mě více, než mít jenom schopnosti kouče. Protože terapeut může také koučovat, a průběžně to také dělá, ale navíc může dělat, a standardně to také dělá, i něco jiného.

Klasické koučování je ve své podstatě výhradně o naslouchání, pozorování a kladení otázek. Dobrý kouč se pozná podle toho, že na základě svého vnímání a úsudku klade ty „správné” otázky. Při hledání odpovědi na ně koučovaný nachází i odpovědi na to, jak se vypořádat s řešenou výzvou. Přímo radit, nebo napovídat koučovanému, co by měl a co ne, se v koučování považuje za prohřešek. Terapeut se ptá a navíc může i radit.

Dalším rozdílem je i zaměření. Zatímco koučování se většinou zaměřuje na žhavou přítomnost, terapeuti se nevyhýbají se i „hrabat” v příčinách ležících kdesi v minulosti koučovaného.

Rozdíl mezi terapií i koučingem lze nalézt i v délce výuky. Být alespoň začínajícím terapeutem znamená mít alespoň základní psychologické vzdělání + náročný terapeutický (i sebezkušenostní) výcvik (řekněme tak dvě stě hodin) a dále poměrně dlouhou praxi pod dohledem. Slušné úrovně koučování lze dosáhnout za řádově desítky hodin.

Poznamenávám ještě, že jsou i jiné názory na vzájemný vztah koučování a terapii. Netvrdí, jako já, že něco je více, nebo méně. Vnímají je jako odlišné, i když v určitých oblastech se překrývající činnosti.

Kultivovat umělecké instinkty a důvěřovat jim

znamená hrát i roli umělce. K čemu jsou tací umělci dobří? Podle Scheina na to, aby „nás stimulovali koncepčně a emočně”. Dělají to tak, že „zviditelňují to, co je běžně vnímáno jenom intuitivně a zviditelňují to poměrně dramatickým způsobem”.

A právě to by měli, podle Scheina, tu a tam dělat i lidé, kteří lidi vedou, nebo by vést měli nebo chtěli.

Závěrem článku shrnuje Edgar H. Schein všechny tři role, do jedné role lídra. Protože být lídrem, to je také role. Každý si může vybrat, zda jím bude, nebo ne (kromě toho, že je něčím partnerem, přítelem, potomkem, spotřebitelem, daňovým poplatníkem, ...). Aby se lídrem mohl takový rozhodnutý jedinec doopravdy stát, musí v sobě, uzavírá Schein, vypěstovat antropologa, terapeuta a umělce.

Mně osobně se Scheinův koncept „leadership jako terapie a antropologie a umění” neobyčejně zamlouvá. To proto, že má svoji evoluční hlavu a patu.

ŠamanPředvoj poznání leadershipu začíná vnímat transformační leadership, jako nějakou vynořující se bio - psycho - socio - kulturo - eko skutečnost, která vznikla pravděpodobně současně se vznikem lidské kultury, a která tehdejším kmenům poskytovala hmatatelnou evoluční výhodu nad těmi kmeny, které jej neměly. Do moderní doby se dochovala jenom ta sociální uskupení, která transformační leadership znaly a praktikovaly.

Prvními lídry byli, jak je dnes nazýváme, šamani a medicimani. Byli zároveň i prvními terapeuty (dost si vyhráli s tělem a duší), antropologové (dost si vyhráli s kulturou daného sociálního uskupení), a konečně byli i umělci (hudební nástroje, metaforická vyprávění, umělecký oheň a dým na jevišti, pomalovaná těla, pozoruhodné oblečky, a konečně i poměrně dramatická vystoupení).


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se