Leadership podle Bible

Pan Lorin Woolfe se ve své knize „Leadership on Bible” z roku 2002 zabýval porovnáním biblických příběhů a ustanovení se zásadami a praktikami moderních business lídrů. Výsledky svého vpravdě badatelského úsilí shrnul do deseti ustanovení a řady návodů na to, jakým byl lídr měl být, co by měl dělat a čeho by se měl vystříhat.

Jsem názoru, že shrnuté výsledky jsou pozoruhodné. Holistické i velmi konkrétní. Natolik dobré, že je lze v organizacích docela dobře použít jako leadership asassement tool.

O přehled výsledků a doporučení se s vámi rád dělím.

Čest a integrita

 • Lidé nenásledují ty, o kterých si myslí, že jsou nečestní.
 • Nemůžete očekávat, že lidé budou čestní, pokud Vy, jako vzor, jednáte nečestně.
 • Čím výše jste, tím je vaše integrita, nebo její nedostatek, viditelnější.
 • Za zdánlivě zanedbatelného nepoctivého jednání obyčejně vyrůstá velké.
 • Lídrova integrita je vystavována zkouškám zejména v dobách krize, při neštěstích a lákavých pokušení.
 • Integrita se projevuje v činech, nikoliv v prohlášeních, nebo úmyslech.
 • Čest a integrita má dlouhodobou návratnost. A to i přes dočasné a krátkodobé ztráty a oběti.
 • Čestní a integrovaní lídři mohou snadněji a lépe vyrůstat ve společnostech, které mají etický kodex a systém bezpečnostních pojistek jeho dodržování.
 • Čest a integrita má dlouhodobou návratnost. A to i přes dočasné a krátkodobé ztráty a oběti.
 • Jednejte tak, jako kdyby zde byla přítomna nějaká vyšší moc, která na vaše jednání dohlíží.

Poslání (vyšší účel)

 • Vyšší účel dává lidem sílu dosáhnout větších cílů, než si kdy mysleli, že dosáhnout mohou.
 • Velkých cílů se málokdy dosáhne bez toho, aniž by bylo nutné překonávat vnitřní překážky a vnější opozici.
 • Ústrky a protivenství snadno zastaví ty, kteří nemají účel. Na druhou stranu zažehává plamen v těch, kteří mají poslání.
 • Myslete ve velkém. I když v maličkostech někdy upadnete, je toho ještě mnoho, co vykonat.
 • Sdělujte lidem smysl a účel toho všeho. Lidé Vám budou naslouchat. Aby Vás však následovali, musíte jít příkladem - jednat s posláním v souladu.
 • Organizace, které mají svůj vyšší účel, jsou vzrušující a inspirujícím místem. Smysluplný účel přeměňuje i zdánlivě nudnou práci v práci inspirující.
 • Neustále komunikujte své poslání, vaše odhodlání se mu věnovat a očekávanou odměnu za jeho naplnění.

Laskavost a soucit

 • Zlaté pravidlo: nedělejte lidem to, co nechcete, aby oni dělali Vám.
 • Uplatňování zlatého pravidla není pouze od toho, aby se lidé cítili lépe. Jeho uplatňování vytváří základnu pro nárůst zaměstnanecké loajality a produktivity.
 • Odměny jsou akty laskavosti zahrnující finanční pobídky a nehmotných ocenění.
 • Nemůžete očekávat, že se zaměstnanci budou k sobě a k zákazníkům chovat ohleduplně a s uznáním, pokud s nimi jejich manažeři jednají špatně.
 • „Sdílení bohatství” se obyčejně projeví v nárůstu zapojení a angažovanosti a ve vytvoření „většího koláče” k dělení.
 • Odpuštění je jedním z nejsilnějších činů, které lídr může udělat.
 • Při svém tlaku na kolektivní výsledky nepřehlédněte emocionální dopady, které to má na jedince. Nedívejte se pouze na celý kolektiv, ale na každého zvlášť.
 • Tlak na vysoké standardy a péče o lidi se vzájemně nevylučují. Naopak se mohou vzájemně posilovat.

Skromnost a pokora

 • Lídr není důležitější, než ostatní lidé v jeho týmu. Jeho činy ale jsou.
 • Bez ohledu na to, kým jste, nebo co jste dosáhl(a), jste člověkem a ne Bohem.
 • Vyjádřete upřímné ocenění svým lidem. Co byste byl(a) bez nich?
 • Uvědomte si vzájemnou závislost Vás a vašich lidí. Hlava je k ničemu bez rukou a nohou.
 • Každého člena týmu poctěte nějakým unikátním individuálním dárkem.
 • Jak stoupáte výše, mají vaše chyby větší dopady. Proto by měla také narůstat vaše pokora.
 • Nechtějte po lidech dodržování těch standardů, které vy sami nedodržujete.
 • Být pokorným je riskantní. Přesto se to vrací ve formě vyššího kreditu.
 • Lídr může být „větší” než ti ostatní pouze v té míře, v jaké ostatním slouží.

Komunikace

 • Za účelem splnění úkolu musíte svá sdělení neustále komunikovat.
 • Používejte mix různých komunikačních prostředků. Nezanedbávejte komunikaci tváří v tvář; lidé to ocení, a to obzvláště v dnešní době odlidštěné elektronické komunikace.
 • Efektivní lídři ve stejné pohodě oslovují jednotlivce, skupinu, nebo celá shromáždění, přičemž svůj přístup přizpůsobují auditoriu.
 • Opakování je důležitým nástrojem. Měňte však svá slova i použitá komunikační média. To proto aby vaše sdělení nevyčichlo.
 • Sdílejte informaci. Lidé se k ní pravděpodobně dostanou tak, jako tak. Možná však, že z méně žádoucího zdroje.
 • Používejte slova, obrazy a metafory, které osloví nitro lidí.
 • Pozorně naslouchejte lidem a dávejte jim znát, verbálně i neverbálně, že jste je slyšeli.
 • Oceňte špatné zprávy a poděkujte jejich nositeli za to, že měl dostatek odvahy Vám je sdělit.
 • Nemusíte být přirozeným nadaným řečníkem. Komunikační dovednosti se lze naučit. Například Jack Welch jako dítě koktal.

Management výkonu

 • Neustále komunikujte výkonnostní očekávání: před tím, při tom, po tom.
 • Nastavujte ambiciózní, avšak splnitelné cíle.
 • Podpořte tah na cíl svým slibem smysluplných vnějších i vnitřních (nehmotných) odměn.
 • Odpouštějte čestné chyby a rizika, kterých se lidé dopustí v dobré víře a ve snaze dosáhnout cíl.
 • Oslavujte týmové úsilí i výsledky, a to jak na cestě, tak na jejím konci.
 • Poskytujte pravidelně pozitivní i negativní nezaujatou, na výsledcích založenou zpětnou vazbu.
 • Zařiďte, aby se členové týmu cítili jako vlastníci (nejen problémů) a partneři.
 • Pomozte lidem pochopit, jak jejich osobní výkon ovlivňuje výkon celé organizace.

Rozvoj týmů

 • Tým je skupina jednotlivců, kteří mohou mít různé potřeby, avšak sledují společný sdílený cíl.
 • Efektivní tým je více, než součet jeho částí. Neefektivní tým dosahuje méně, než by dosáhli jeho jednotlivci odděleně pracující.
 • Oceňujte jedinečný talent, přínos a motivaci každého člena týmu zvlášť.
 • Dobře vybudovaný tým jednotlivců, jejichž silné stránky se vhodně doplňují, předčí ve výkonu směs talentovaných jedinců, kteří soupeří o to, kdo bude nejlepší.
 • Silný lídr není ohrožen, ale posílen tím, že si do týmu vybere silné jedince.
 • Připomínejte jednotlivým členům týmu, jak jejich činnost přispívá k dosažení společného cíle.
 • Připomínejte ostatních členům týmu, že bez nich samotných žádný, ani sebelepší lídr, nic nezmůže.
 • Proaktivně oceňujte a odměňuje pro-týmově orientované chování a postoje.
 • Při budování týmu očekávejte odpor. Překonejte jej slovní podporou a chováním, které dá najevo vaše zaujetí pro týmovou spolupráci.
 • Členům týmu delegujte podle jejich silných stránek, talentu a rozvojových potřeb.

Odvaha

 • Odvaha neznamená nemít strach. Odvaha znamená jednat navzdory strachu.
 • Projevy odvahy plodí další projevy odvahy, a to jak u lídra, tak u následovníků.
 • Lidé jsou inspirování těmi, kteří vnímají překážky realisticky, avšak stejně jdou proti nim.
 • Pevně stůjte za tím, v co věříte. Lze tak vyřešit velké konflikty a dosáhnout posílit angažovanost obou stran.
 • Existuje-li mezi rizikem a bezpečím dělící čára, lídři volí riziko.
 • Potkáte-li se na své cestě s krátkodobými obtížemi, svoji odvahu k jejich překonání naleznete ve svém poslání.
 • Protivenství motivují lídry odvážné, avšak odrazují bázlivé.
 • Lidé (a želvy) se stěží někam dostanou, aniž by vystrčili (a nastrčili) svůj krk.

Spravedlnost a férovost

 • Cítí-li lidé, že se s nimi nejedná férově, buď raději nebudou dělat nic, nebo budou dělat to, co dělají ti preferovaní.
 • Firmy s největším kreditem se zasazují o spravedlnost nejen ve svých firmách, ale též v celém místě své působnosti.
 • Lídři s největším kreditem věří na férovost ke všem lidem a skupinám lidí a jednají v souladu s tímto přesvědčením, a to i tehdy, když je to nepohodlné, nebo obtížné.
 • Starostlivost o ekonomicky a sociálně znevýhodněné může zvýšit nejen kredit lídra, ale také firemní zisk.
 • Lídr, který pracuje na základě principu férovosti vzbuzuje u lidí vyšší výkonnost a loajalitu.
 • Nestačí jenom prosazovat spravedlnost. Lídr musí také bojovat proti nespravedlnosti.

Rozvoj leadershipu

 • Uvědomělá a svědomitá péče o rozvoj kompetentních a pečujících lídrů je kritickým faktorem existence organizace.
 • Váš osobní odkaz zanikne, pokud jej nepřevezmou kompetentní a dobře připravení dědici, kteří sdílí vaše poslání a business filozofii.
 • Neustále pečujte o líheň svých budoucích lídrů, protože nehody a nenadálé události vás mohou o některé z nich připravit.
 • Koučování a mentoring jsou klíčové pro přípravu nových lídrů.
 • To nejlepší, co lze při přípravě lídra na převzetí většího dílu odpovědnosti udělat, je přidělovat mu rozvojové náročné úkoly.
 • Učení se činností (action learning) má daleko větší dopad, než verbální informace.
 • Systematičnost v následovnictví pomáhá organizaci přežít se zachováním si svého poslání. Nahodilé, nebo neplánované přispívá k její zkáze, nebo ke změně poslání.
 • Nejlepší lídři odcházejí z organizace postupně; tak, že další generace může kvalitně dozrát a převzít od nich jejich misi.
 • Nejlepší lídři podřizují své ego dlouhodobému úspěchu své organizace. Přejí si následovníky a rozvíjejí je tak, aby byli ještě lepší než oni.

Poznamenávám, že Stephen R. Covey pojal své principy leadershipu, 7 návyků vůdčích osobností + 8. návyk, ještě poněkud obecněji. Nejen, že vycházel z křesťanství, ale také, pokud si dobře vzpomínám, z judaismu, taiosmu, konfucionismu, budhismu a hinduismu.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se