Vedení lidí k inovacím

Robert Rosenfeld

Je známá pravda, že v podnikání platí, že bez inovací nemá podnik v promělivém tržním prostředí naději na přežití.

Bob Rosenfeld je expertem na podnikové inovace. Tvrdí, že existuje pět překážek, které inovacím brání a pět principů, které naopak dávají inovacím život.

Pět překážek inovacím

  1. Absence komunikace. Organizace neumí efektivně komunikovat o inovacích.
  2. Omezený rozsah. Podnikový proces podporuje pouze malé dílčí změny než průlomové a neobyčejné koncepty.
  3. Izolace. Divize a oddělení jsou izolovány a vytvářejí subkultury odlišné od zbytku firmy, což způsobuje omezenou výměnu nápadů a informací.
  4. Spokojenost se stávajícím stavem. Lidé mají rádi pohodlí a nejsou příliš tolerantní pro ty lidi, kteří mají příliš odlišné nápady a chování.
  5. Absence důvěry. Inovace vyžadují struktury, které jsou podpořeny vztahy vzájemné důvěry, spoléhání se jeden na druhého a vzájemného respektu všech zúčastněných.

Pět principů inovací

  1. Inovace začíná když lidé změní problém na ideu. Nové nápady se rodí díky otázkám, problémům a překážkám. Proto, aby inovace mohly vzkvétat, je nutné vytvořit prostředí, které podpoří otázky a upozorňování na problémy.
  2. Inovace potřebují systém. Inovační systém mají všechny organizace. Některé systémy jsou formální - založené managementem, některé neformální - fungují mimo standardní podnikové procesy. Neformální jsou neuspořádané, neefektivní, ale inovace přinášejí.
  3. Vášnivé zaujetí je palivo, bolest je nedílná přísada. Nápady nevznikají jen tak samy od sebe; vznikají ze silné angažovanosti, vášnivého zaujetí. Zaujetí lidí, včetně jejich talentu a dovedností, je důležitým aktivem podniku. Zaujetí je to, co přetváří zdroje v profit, ale přesto se nikdy neobjevuje ve finančních výkazech. Existuje něco, a zdá se to být univerzálně platné, že následovat svůj sen se zaujetím je vždy spojeno s nějakou bolestí. Inovativní lídři tedy musí umět efektivně pracovat jak s vášnivým zaujetím, tak i s doprovodnými bolestmi.
  4. Fyzická blízkost řídí efektivní výměnu. Fyzická blízkost mezi lidmi je klíčem k budování důvěry, která je pro inovace podstatná. Zároveň fyzická blízkost umožňuje lepší výměnu informací, tříbení nápadů a stimulaci kreativity.
  5. Využití pákového efektu rozdílnosti. Rozdíly, které normálně lidi rozdělují - jako je jazyk, kultura, pohlaví, styly myšlení a způsoby řešení problémů - mohou být pro inovace hotovým požehnáním. Jestliže je odlišností využito konstruktivně a lidé se přenesou přes obavy, podezírání, nedůvěru a předsudky, je rozdílnost jako páka pro neustále zlepšování inovativního procesu.

Tento článek jsem nazval Vedení lidi k inovací. Jak nahlédnete, měl jsem k tomu důvod: všechny uvedené body jsou důležité; jak ty, které se týkají řízení struktur, systémů a prostředí, tak ty, které se týkají vedení lidí. Vedení lidí k inovacím je však to, co tvoří převažující objem: z deseti uvedených bodů se 30% z nich zabývá řízením, 70% vedením. V podnikové praxi slabě inovativních podniků je poměr objemu úsilí, které management věnuje řízení systémů a struktur k objemu věnovanému vedení lidí, zdá se, právě opačný: 70:30.

Možná, že právě to je příčina případných nezdarů podniků v inovacích? Je to velmi pravděpodobné.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se