Jak to Vedeme.cz dělá?

Promyšleně napomáhá rozvoji leadershipu:

  • přístup je I-SK.
  • proces je EDaIE,
  • etapy jsou TT.

Možná, že tohle zní poněkud záhadně. Pro objasnění čtěte dál.

 

Dříve, než si rozkódujeme ony záhadné zkratky, je záhodno si říci, co Vedeme.cz vnímá pod účelem rozvoje leadershipu.

Smysl rozvoje leadershipu

Vedeme.cz vnímá dva základní odlišné účely rozvoje leadershipu:

Na primitivnějších úrovních rozvoje je účelem snažení Vedeme.cz naučit druhé, aby vedli, nebo lépe vedli. Njedříve alespoň sebe, a pak třeba i ještě další jednotlivce, týmy, nebo organizace. Tohle nedělá jen Vedeme.cz, dělá to kde kdo.

Na vyspělých úrovních rozvoje osobnosti nebo organizačního rozvoje, je účelem snažení Vedeme.cz naučit druhé, aby uměli naučit druhé promyšlenému rozvoji alespoň sebe. Semínka této pokročilé úrovně již zakládáme, a cestičku k tomu pokročilejšímu si klestíme, již od prvopočátku. Právě svým přístupem a postupem.

Přístup je I-SK

Promyšlený rozvoj (promyšlené vedení) vnímá Vedeme.cz z Integrálního - Systémově Komplexního (I-SK) hlediska.

Systém (viz obecná teorie systémů) je nějaká entita složená ze vzájemně interagujících částí. Každý systém je celý (fyzicky, nebo jenom konceptuálně) a zároveň částečným, neboť je částí, přinejmenším částí potenciální, dalšího systému (tzv. systémová holoarchie).

Systémy mohou být jednoduché i komplexní. Komplexní systém lze nejlépe charakterizovat tím, že jeho části jsou na sobě vzájemně závislé. Díky těmto vazbám vykazuje komplexní systém jako celek tzv. vynořující se charakteristiky nebo chování, které nelze odvodit z charakteristik nebo chování částí.

Například i samotný leaderhisp pojímáme jako vynořující se charakteristiku bio-psycho-behavioro-socio-kulturo-enviro systému. Každá z oněch částí za něj nějakým způsobem "může", všechny části spolu nějak interagují a někdy utvářejí leadership. Někdy se to děje jaksi náhodně, lze to však zařídit i promyšleně.

Leadership se také rozvijí. Ač má leadership určité generické charaktersitiky (např. utváření skutečností, nad kterými zůstává rozum stát, které lidé oceňují, a které jsou ekologické a udržitelné, nebo účel leadershipu - převod vedené entity z jedné rozvojové úrovně do druhé, apod.), v jiných charakteristikách se pozorovatelně liší.  Například se liší podle dosažené úrovně rozvoje onoho bio-psycho-behavioro-socio-kulturo-enviro systému, ze kterého se vynořuje. Je nesmírně důležité tuto aktuální systémovou úroveň vnímat, uvědomit si i další následující (směrem ke které je ono vedení) a od toho odvíjet svoji další činnost. Tak se dostáváme k procesu EDIE.

Proces je EDaIE

Komplexní systém (organismus, nebo kolektiv organismů) při svém rozvoji (ať už promyšleném, nebo evolučním) prochází určitými úrovněmi rozvoje. Každá další úroveň se rodí integrací stávající úrovně s něčím novým, odlišným, přičemž pod integrací rozumíme vytvoření vzájemně závislých a současně vzájemně výhodných vazeb mezi částmi.

Diferenciace vnějšího nebo vnitřního elementu, jeho případná adaptace a jeho následná Integrace (DaI), jsou tři významné kroky v rozvoji. Nejen leadershipu, ale zcela obecně.

Tyto tři kroky jsou však zabaleny do nějaké širší "obálky". Úplně na začátku se nachází první E, Explorace, tedy promyšlený průzkum, vedoucí k rozpoznání oné odlišnosti. Například to znamená prozkoumat,  co ještě neumíme pro potřeby další úrovně rozvoje. Na samém konci se nachází druhé E, Exploatace, tedy vytěžování toho, co je již zvládnuto, Integrováno. A pak lze začít znovu od začátku: Explorace - Diferenciace - (případná) adaptace - Integrace - Exploatace (EDaIE).

Takovým způsobem se rozvijejí všechny živé organismy. My, lidé, se tak navíc můžeme rozvíjet uvědoměle, promyšleně.  Můžeme vést svůj vlastní rozvoj. A přesně tohle dělá leadership: procesem EDaIE posunuje vedenou entitu (sebe, nebo nějakého jiného jednotlivce, nebo tým či organizace) z jedné úrovně rozvoje do druhé.

Etapy jsou TT

Každý proces je cyklicky se opakující se aktivita. Tedy i proces EDaIE. V tomto procesu rozvoje se po každé jeho otočce nacházíme na konci jedné úrovně rozvoje a na začátku úrovně další.

Tato nová úroveň rozvoje (myšlení, cítění, jednání) zahrnuje úroveň předchozí. Například dospělý člověk se může chovat jako děcko, protože to umí. Tato nová úroveň však nejen zahrnuje úroveň původní, ale také jí přesahuje. Například děco se nemůže chovat jako dospělý člověk, protože to ještě neumí. Ještě se do té rozvojové rovně nedostalo. To je, jinak řečeno, holoarchická výstavba rozvoje.

Dynamika rozvoje

I proto se dynamika rozvoje dost často znázorňuje jako prostorová spirála:

  • jeden závit kolem dokola představuje proces EDaIE,
  • vzdálenost mezi jednotlivými závity pak odlišnost mezi jednotlivými úrovněmi rozvoje,
  • rozevírání poloměru směrem nahoru pak vyjadřuje stále větší a větší adaptivní kapacitu, potenciální množství odpovědí entity na vnější výzvy.

Jelikož každá nová úroveň rozvoje přesahuje úroveň původní, je Transcendentní.

Je však také Transformující; to proto, že nový systém vykazuje vynořující se charakteristiky (nebo chování), tedy charakteristiky, které nelze nijak odvodit z charakteristik, nebo chování částí. Jsou to charakteristiky, nad kterými předchozím úrovním zůstává rozum stát. Zázrak Transformace systému.

Každá etapa, tedy jeden cyklus EDaIE, každý přesun z úrovně do úrovně, je tedy Transcendentní a Transformační (TT).

A přesně takhle to dělá, stejně tak, jako to dělá evoluce a přirozený běh rozvoje, někdo, kdo to takhle dělat umí. Lídr.

Dodatek

Je jasné, že ne každý má o takový leadership zájem. Často se stává, že jednotlivec či organizace řeší jenom jednu konkrétní osobní, nebo organizační naléhavou část. Je to normální a je to v pořádku. Odpovídá to dosažené úrovni rozvoje. Těmto zájemcům vychází Vedeme.cz vstříc s nabídkou jednotlivých částí. I když s tím vědomím, že se může stát, a to přesně podle systémové teorie, že zlepšení funkčnosti jedné části komplexního systému může vést k degradaci celého systému.

Uvedený přístup však většinou funguje docela dobře a nese dobré výsledky. Přesněji řečeno funguje dobře až do určité úrovně rozvoje. Ukazuje se, že pro dosažení tzv. druhé vrstvy rozvoje (dle terminologie Spirální dynamiky, nebo Integrální teorie) je nedostatečný.

V této vrstvě se podle studií nachází v současné době cca 1% obyvatel této planety a ještě méně celých organizací. Tam již daná entita (jedinec, tým, organizace) funguje jako vnitřně integrovaný celek (vzájemně výhodné vazby mezi částmi), který je docela slušně integrován do obklopujícího prostředí (vzájemně výhodné vazby k "externím entitám"). To například znamená, že tady již nefunguje metrika "kdo z koho", jako tomu bylo v první vrstě, ale "s kým ještě". To také například znamená, že již nestačí jenom umět vést (což se děje v první vrstě), ale je nutné umět učit druhé, jak vést - jak promyšleně převádět vedenou entitu (sebe, nebo druhé) z jedné rozvojové úrovně do další.

Zkrátka a dobře: dostat se do druhé vrstvy předpokládá něco dost vědět o I-SK, EDaIE, TT a to, jak se to vlastně dělá.

Tak takhle to dělá Vedeme.cz.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se